„A-A TEXTILE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000418038
Numer REGON: 081036199
Numer NIP: 9241901206
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-04-25
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4134/23/963]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 081036199 NIP 92419012062015-03-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-A TEXTILE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻAGAŃSKI gmina ŻAGAŃ miejscowość TOMASZOWO2015-03-30 do dziś
2. Adresmiejscowość TOMASZOWO ulica UL. AKACJOWA nr domu 44 kod pocztowy 68-100 poczta ŻAGAŃ kraj POLSKA 2020-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.03.2012 R., NOTARIUSZ JANUSZ GONDEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻAGANIU, REP. A.NUMER 1257/20122012-04-16 do dziś
223.09.2014 R., NOTARIUSZ JANUSZ GONDEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻAGANIU, REPERTORIUM A NUMER 5638/2014 - § 3.2015-03-30 do dziś
326.08.2016R. NOTARIUSZ JANUSZ GONDEK KANCELARIA NOTARIALNA W ŻAGANIU REPERTORIUM A NR 3788/2016, DODANO: PAR.162016-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARASIMOWICZ2012-04-16 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ALINA2012-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały890 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 89.000,- ZŁOTYCH2015-03-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-04-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAZHER2019-11-29 do dziś
2. ImionaSYED MAAZ2019-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3560 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 356.000,00 ZŁ2019-11-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego445000,00 ZŁ2015-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ SIĘ Z 1 (JEDNEJ) DO 3 (TRZECH) OSÓB. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2012-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2015-03-30 do dziś
246 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2015-03-30 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-03-30 do dziś
447 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-30 do dziś
547 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2015-03-30 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-03-30 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-30 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.12.2014 okres OD 01.03.2012 DO 31.12.20122015-03-30 do dziś
2data złożenia 11.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-30 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
4data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
5data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
6data złożenia 27.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.03.2012 DO 31.12.20122015-03-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.03.2012 DO 31.12.20122015-03-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOŹNIAK2022-03-30 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-30 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działania17.01.2022 R. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SYGN. V GNC 2526/20, ART. 69 § 1 KPC.KURATOR POWOŁANY W SPRAWIE.2022-03-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILCZAREK2023-03-21 do dziś
2. ImionaJACEK TOMASZ2023-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-21 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Z DNIA 27.02.2023 R.,SYGN.AKT ZG VIII NS-REJ.KRS 11496/22/785,KURATOR USTANOWIONY NA WNIOSEK NACZELNIKA LUBUSKIEGO URZĘDU CELNO-SKARBOWEGO W GORZOWIE WLKP. (ART.42 § 1 KC W ZW.Z ART.603 KPC ORAZ NA PODST. ART.138 § 3 USTAWY O ORDYNACJI PODATKOWEJ).2023-03-21 do dziś
6. Data powołania kuratora27.02.20232023-03-21 do dziś
7. Data, do której kurator ma działać27.02.20242023-03-21 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów