„INSURANCE GROUP SERVICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000417907
Numer REGON: 146087835
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-13
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/449430/22/738]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INSURANCE GROUP SERVICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2015-07-07 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. KS. BP. WINCENTEGO TYMIENIECKIEGO nr domu 25C nr lokalu 238 kod pocztowy 90-350 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2015-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 20 MARCA 2012 ROKU PRZED NOTARIUSZEM TAMARĄ JOANNĄ ŻURAKOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA EWA DAŃKO-ROESLER NOTARIUSZ TAMARA JOANNA-ŻURAKOWSKA -NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA (UL. ORDYNACKA 9, 00-364 WARSZAWA). REPERTORIUM A NR 2644/2012.2012-04-13 do dziś
226.11.2012, REP. A NR 12244/2012, NOTARIUSZ TAMARA JOANNA ŻURAKOWSKA, UL. ORDYNACKA 9, 00-364 WARSZAWA, ZMIENIONY § § 5 UST. 1, SKREŚLONY § 7 UST. 22013-02-19 do dziś
314.08.2013 R., REP. A NR 9009/2013, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA EWA DAŃKO-ROESLER NOTARIUSZ TAMARA JOANNA ŻURAKOWSKA - NOTARIUSZ 1) W § 15 SKREŚLA SIĘ UST. 1, 2) W § 15 UST. 2 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE2013-09-03 do dziś
4AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 29.05.2015 R., REP. A NR 4031/2015, ANNA BALD NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA 90-365 ŁODŹ, UL. TYMIENIECKIEGO 7, ZMIENIONO TREŚĆ §2 ORAZ UCHYLONO UST. 1 §17 UMOWY SPÓŁKI2015-07-07 do dziś
516.09.2016 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 5554/2016, NOTARIUSZ ANNA BALD, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA §5 UST. 1 (DODANIE PKT 27).2017-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERNACIAK2012-09-11 do dziś
2. ImionaDAWID PATRYK2012-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2751 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 137.550,00 ZŁOTYCH2017-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERNACIAK2018-09-27 do dziś
2. ImionaPAULA2018-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3799 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 189.950,00 ZŁ2018-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-09-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego327500,00 ZŁ2015-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-04-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERNACIAK2017-01-31 do dziś
2. ImionaPAULA2017-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBERNACIAK2018-11-22 do dziś
2. ImionaSZYMON PIOTR2018-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-11-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-11-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-02-19 do dziś
263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-02-19 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-02-19 do dziś
466 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2013-02-19 do dziś
569 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2013-02-19 do dziś
682 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2013-02-19 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-02-19 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-02-19 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-02-19 do dziś
1047 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.05.2013 okres 13.04.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-10 do dziś
2data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
3data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
4data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
5data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
6data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
7data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
8data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
9data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
10data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.04.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.04.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów