EMPRIZ TRAINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000417906
Numer REGON: 146235112
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-13
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2014-01-08
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/69020/13/333]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPRIZ TRAINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-04-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica CHŁODNA nr domu 29 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuEMPRIZ TRAINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU2014-01-08 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2014-01-08 do dziś
3. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica KRUPNICZA nr domu 6/8 kod pocztowy 50-075 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2014-01-08 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.10.2011 R., NOTARIUSZ JOANNA WISZNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. TRĘBACKIEJ 4 LOKAL 120 W WARSZAWIE, REP. A NR 3021/20112012-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMPRIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1419609142012-04-13 do dziś
4. Numer KRS0000339110 2012-04-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4550,00 ZŁOTYCH2012-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-04-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-04-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST: -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE -JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2012-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2012-04-13 do dziś
2. ImionaJACEK2012-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-04-13 do dziś
285 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2012-04-13 do dziś
374 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2012-04-13 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-04-13 do dziś
577 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2012-04-13 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-04-13 do dziś
777 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2012-04-13 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-04-13 do dziś
917 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2012-04-13 do dziś
1058 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2012-04-13 do dziś
1158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2012-04-13 do dziś
1285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-04-13 do dziś
1358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-04-13 do dziś
1459 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2012-04-13 do dziś
1559 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-04-13 do dziś
1663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-04-13 do dziś
1763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-04-13 do dziś
1863 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2012-04-13 do dziś
1955 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2012-04-13 do dziś
2055 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2012-04-13 do dziś
2155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2012-04-13 do dziś
2256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-04-13 do dziś
2318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2012-04-13 do dziś
2456 21 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2012-04-13 do dziś
2556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2012-04-13 do dziś
2656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2012-04-13 do dziś
2718 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-04-13 do dziś
2818 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2012-04-13 do dziś
2918 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2012-04-13 do dziś
3082 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-04-13 do dziś
3168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-04-13 do dziś
3268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-04-13 do dziś
3368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-04-13 do dziś
3485 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2012-04-13 do dziś
3585 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2012-04-13 do dziś
3670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-04-13 do dziś
3770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-04-13 do dziś
3873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-04-13 do dziś
3973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.12.2013 okres 13.04.2012-31.12.20122014-01-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.04.2012-31.12.20122014-01-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.04.2012-31.12.20122014-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów