INSTYTUT WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SYBARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000417795
Numer REGON: 146090903
Numer NIP: 5252530361
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2018-05-14
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/12938/18/254]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146090903 NIP 52525303612013-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SYBARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-04-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. 3 MAJA nr domu 2 nr lokalu 38 kod pocztowy 00-391 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.03.2012, NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI, M. BIWEJNIS & P.ORŁOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA S.C., UL CHŁODNA 15, 00-891 WARSZAWA, REP. A NR 4154/20122012-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaELŻANOWSKI, CHERKA & WĄSOWSKI KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1403267472012-04-16 do dziś
4. Numer KRS0000245117 2012-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2013-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-04-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORŁOWSKI2012-04-16 do dziś
2. ImionaMAREK JAN2012-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ2013-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-04-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIGNASIAK2012-04-16 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ JAN2012-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2013-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-04-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 ZŁ2013-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2012-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2012-04-16 do dziś
2. ImionaROBERT2012-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDUZARZĄD2012-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2012-04-16 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2012-04-16 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-04-16 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-04-16 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-04-16 do dziś
664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2012-04-16 do dziś
764 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-04-16 do dziś
864 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2012-04-16 do dziś
964 91 Z LEASING FINANSOWY2012-04-16 do dziś
1064 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-04-16 do dziś
1164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-04-16 do dziś
1258 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2012-04-16 do dziś
1366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-04-16 do dziś
1468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-04-16 do dziś
1568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-04-16 do dziś
1668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-04-16 do dziś
1768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-04-16 do dziś
1870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-04-16 do dziś
1974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-04-16 do dziś
2058 13 Z WYDAWANIE GAZET2012-04-16 do dziś
2158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2012-04-16 do dziś
2258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-04-16 do dziś
2358 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2012-04-16 do dziś
2458 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2012-04-16 do dziś
2562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-04-16 do dziś
2662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.02.2018 okres OD 21.03.2012 DO 31.12.20122018-05-14 do dziś
2data złożenia 21.02.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-05-14 do dziś
3data złożenia 21.02.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-14 do dziś
4data złożenia 21.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-14 do dziś
5data złożenia 21.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-14 do dziś
6data złożenia 21.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.03.2012 DO 31.12.20122018-05-14 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-05-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-14 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów