HIBISKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000417787
Numer REGON: 021861384
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-13
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-12-22
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/33641/21/530]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIBISKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2012-04-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica BIERUTOWSKA nr domu 57 nr lokalu 59 kod pocztowy 51-317 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2012-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.03.2012 R.; REP. A NR 24785/20122012-04-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.08.2014 R., REP. A NR 1832/2014, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ DANUTĘ FESZ-GRUBIAK, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. EUGENIUSZA GEPPERTA 2/6, 50-076 WROCŁAW, ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2014-11-18 do dziś
310.12.2021 R., NOTARIUSZ BEATA ROZDOLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SOKOLNICZA 5/9, REP. A NR 5124/2021, UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI, TJ. OD § 1 DO § 20, I NADANO NOWĄ TREŚĆ, TJ. WPROWADZONO NOWE PARAGRAFY OD 1 DO 23.2021-12-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILOŃCZYK2020-12-14 do dziś
2. ImionaOLGA2012-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.100,00 ZŁ (DZIEWIEĆ TYSIĘCY STO) ZŁOTYCH.2021-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2012-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-04-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2012-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILOŃCZYK2020-12-14 do dziś
2. ImionaOLGA2020-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-04-13 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-04-13 do dziś
346 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2012-04-13 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-04-13 do dziś
546 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-04-13 do dziś
696 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2020-11-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2020-11-19 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-11-19 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-11-19 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
2data złożenia 10.09.2014 okres OD 13.04.2012 DO 31.12.20122014-09-24 do dziś
3data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
4data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
5data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
6data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
7data złożenia 21.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-21 do dziś
8data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
9data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
2OD 13.04.2012 DO 31.12.20122014-09-24 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-21 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
2OD 13.04.2012 DO 31.12.20122014-09-24 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-21 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów