BOŻENA CHUTNA AGENCJA CELNO-SPEDYCYJNA SILENE SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000417742
Numer REGON: 061403791
Numer NIP: 5372623510
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-02-08
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/2908/22/267]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOŻENA CHUTNA AGENCJA CELNO-SPEDYCYJNA SILENE SPÓŁKA JAWNA2012-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIALSKI gmina BIAŁA PODLASKA miejscowość BIAŁA PODLASKA2012-04-12 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁA PODLASKA ulica PÓŁNOCNA nr domu 21 kod pocztowy 21-500 poczta BIAŁA PODLASKA kraj POLSKA 2012-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 28.03.2012 R.2012-04-12 do dziś
208.11.2012 R. - ANEKSEM NR 1 ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI2012-12-12 do dziś
323.12.2021R. ZMIENIONO § 4 I § 5 UMOWY SPÓŁKI, 31.12.2021R. ZMIENIONO § 4 I § 5 UMOWY SPÓŁKI2022-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUTNY2012-04-12 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PAWEŁ2012-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-04-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-04-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUTNA2022-02-08 do dziś
2. ImionaBOŻENA URSZULA2022-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-02-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JAWNEJ W PEŁNYM ZAKRESIE UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.2012-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUTNA2022-02-08 do dziś
2. ImionaBOŻENA URSZULA2022-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUTNY2012-04-12 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PAWEŁ2012-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2022-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów