CURIOSITY DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000417594
Numer REGON: 146095125
Numer NIP: 5272675921
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-08-11
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/35700/22/91]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCURIOSITY DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DUCHNICKA nr domu 3 BUD.16 nr lokalu WEJŚCIE A kod pocztowy 01-796 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.02.2012 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF BUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GROCHOWSKA 280 LOK.10, REPERTORIUM A NR 551/20122012-04-12 do dziś
208.04.2014 R., REP. A NR 4440/2014; NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI, JOANNA DECZKOWSKA, NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. BRACKA 18, LOK. 5, 00-028 WARSZAWA ZMIANA § 4 UST. 12014-09-25 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.05.2015R., REP. A NR 2608/2015, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ ARENDT, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE-LESZCZYŃSKA ARENDT NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA UL. MELOMANÓW 10 LOK. 4 00-712 WARSZAWA. ZMIENIONO §13 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.2015-06-17 do dziś
405.01.2018 R., REP. A NR 63/2018, NOTARIUSZ KAMILA KALIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 4 UST. 1, § 13 UST. 12018-06-27 do dziś
519.08.2019, REP. A NR 557/2019, NOTARIUSZ DANIEL NESTOROWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 4 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2019-12-05 do dziś
625.08.2020R., REP. A NR 1030/2020, NOTARIUSZ DANIEL NESTOROWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 4 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2020-09-24 do dziś
708.09.2021 R., REP. A NR 1585/2021, NOTARIUSZ DANIEL NESTOROWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 4 UST. 1 ORAZ § 5 UST. 22021-11-10 do dziś
818.07.2022 R., REP. A NR 1182/2022, NOTARIUSZ DANIEL NESTOROWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 4 UST. 1 ORAZ § 5 UST. 22022-07-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIO-RAD LABORATORIES, INC.2022-08-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały769.880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.494.000,00 ZŁOTYCH2022-08-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-08-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego38494000,00 ZŁ2022-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110000,00 ZŁ2012-04-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2015-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTWEET2022-08-11 do dziś
2. ImionaJENNIFER2022-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-08-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKRAWCZYK2022-08-11 do dziś
2. ImionaPAWEŁ WOJCIECH2022-08-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-08-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2012-04-12 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-04-12 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-04-12 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-04-12 do dziś
572 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2012-04-12 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-04-12 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-04-12 do dziś
877 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2012-04-12 do dziś
922 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2012-04-12 do dziś
1072 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.12.2013 okres 22.02.2012-31.12.20122013-12-17 do dziś
2data złożenia 09.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
3data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
4data złożenia 20.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
5data złożenia 02.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
6data złożenia 22.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
7data złożenia 02.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
8data złożenia 07.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
9data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
10data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego122.02.2012-31.12.20122013-12-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu122.02.2012-31.12.20122013-12-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów