ASTWA RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000417591
Numer REGON: 200690174
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2020-07-15
Sygnatura akt[RDF/225631/20/632]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTWA RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2012-04-11 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica KOMBATANTÓW nr domu 4 kod pocztowy 15-102 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2012-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.03.2012 R. W KN DARIUSZA ANDRYCHOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 900/2012 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-ASENIZACYJNE „ASTWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0500340692018-08-13 do dziś
4. Numer KRS0000070103 2018-08-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH2018-08-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-08-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2012-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2012-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEMYJSKI2013-07-05 do dziś
2. ImionaMARCIN2013-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-07-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOPCZEWSKI2013-07-05 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2013-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-07-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUNIEWSKI2012-04-11 do dziś
2. ImionaARTUR2012-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2012-04-11 do dziś
237 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2012-04-11 do dziś
338 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2012-04-11 do dziś
439 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2012-04-11 do dziś
541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-04-11 do dziś
642 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-04-11 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-04-11 do dziś
846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-04-11 do dziś
949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-04-11 do dziś
1052 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-04-11 do dziś
1164 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-04-11 do dziś
1209 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2012-04-11 do dziś
1366 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2012-04-11 do dziś
1468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-04-11 do dziś
1570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-04-11 do dziś
1671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-04-11 do dziś
1772 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2012-04-11 do dziś
1873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-04-11 do dziś
1977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-04-11 do dziś
2081 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-04-11 do dziś
2182 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-04-11 do dziś
2216 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2012-04-11 do dziś
2320 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-04-11 do dziś
2422 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2012-04-11 do dziś
2525 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2012-04-11 do dziś
2633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2012-04-11 do dziś
2735 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2012-04-11 do dziś
2836 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2012-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.04.2015 okres OD 15.03.2012 DO 31.12.20122015-04-20 do dziś
2data złożenia 09.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-20 do dziś
3data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
4data złożenia 21.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
5data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
6data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
11data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.03.2012 DO 31.12.20122015-04-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-20 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.03.2012 DO 31.12.20122015-04-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-20 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów