CEZBUD BRZĘCZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000417282
Numer REGON: 101394400
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-12-11
Sygnatura akt[RDF/461502/22/440]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCEZBUD BRZĘCZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SIERADZKI gmina SIERADZ miejscowość SIERADZ2012-04-12 do dziś
2. Adresmiejscowość SIERADZ ulica P.O.W. nr domu 64A kod pocztowy 98-200 poczta SIERADZ kraj POLSKA 2012-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA ZAWARTA DNIA 28 MARCA 2012 R. NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REPERTORIUM A NR 2269/20122012-04-12 do dziś
227.06.2012 R. ASESOR NOTARIALNY ŁUKASZ DRZAZGA ZASTĘPCA NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 4359/2012 - ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI2012-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZĘCZEK2012-04-12 do dziś
2. ImionaCEZARIUSZ ROCH2012-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-04-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-04-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-04-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARSKA2012-04-12 do dziś
2. ImionaEMILIA2012-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-04-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-04-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-04-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-04-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2012-04-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2012-04-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2012-04-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-04-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2012-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZĘCZEK2012-04-12 do dziś
2. ImionaCEZARIUSZ ROCH2012-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-04-12 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-04-12 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-04-12 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2017 okres OD 12.04.2012 DO 31.12.20122017-08-31 do dziś
2data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20152017-08-31 do dziś
3data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-08-31 do dziś
4data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-28 do dziś
5data złożenia 22.04.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20172019-04-22 do dziś
6data złożenia 22.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-22 do dziś
7data złożenia 11.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.04.2012 DO 31.12.20122017-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-06-222021-06-28 do dziś