ENEO-NORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000417017
Numer REGON: 221638639
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-11-02
Sygnatura akt[RDF/359979/21/956]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEO-NORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2017-10-18 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica AL. GRUNWALDZKA nr domu 56 nr lokalu 113 kod pocztowy 80-241 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2019-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119 MARCA 2012 R. KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU UL. STOLARSKA 4B/1, NOTARIUSZ RENATA GÓRSKA, REP. A NR 733/20122012-04-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTIM-NORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2210086022012-04-04 do dziś
4. Numer KRS0000356213 2012-04-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000,00 ZŁ2012-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-04-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWENCESLAN GORDILLO2012-06-06 do dziś
2. ImionaMANUEL2012-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ2012-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKA2012-12-12 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2012-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000 ZŁ2012-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-12 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFERNANDEZ DEL CABO2012-12-12 do dziś
2. ImionaJAVIER2012-12-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały115 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.500 ZŁ2012-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2012-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2015-06-26 do dziś
2. ImionaJANUSZ ANDRZEJ2015-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy137 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2012-04-04 do dziś
238 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2012-04-04 do dziś
339 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2012-04-04 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-04-04 do dziś
542 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-04-04 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-04-04 do dziś
749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-04-04 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-04-04 do dziś
971 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-04-04 do dziś
1042 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2017-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2013 okres 04.04.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
2data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-26 do dziś
3data złożenia 27.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-30 do dziś
4data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
5data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-13 do dziś
6data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-13 do dziś
7data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
8data złożenia 29.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-30 do dziś
9data złożenia 06.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-06 do dziś
10data złożenia 02.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego104.04.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-30 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-13 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-30 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-06 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu104.04.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-30 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-13 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-30 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-06 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów