WERKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000416809
Numer REGON: 122548143
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-10
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-10-20
Sygnatura akt[RDF/266804/20/320]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWERKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOSĄDECKI gmina GRYBÓW miejscowość BINCZAROWA2012-04-10 do dziś
2. Adresmiejscowość BINCZAROWA nr domu 109 kod pocztowy 33-332 poczta BINCZAROWA kraj POLSKA 2016-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.01.2012 R., KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, NOTARIUSZ STANISŁAW CIĄGŁO, REP. A 554/2012.2012-04-10 do dziś
224.04.2012 R. -ZMIANA UMOWY W PAR. 2, PAR. 21 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA BUCHMANA, Z KAN. NOT. W NOWYM SĄCZU REP. A NR 2913/2012.2012-05-28 do dziś
311.05.2020 R., REP. A NR 4700/2020, NOTARIUSZ MICHAŁ BUCHMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU ZMIANA: § 2, § 7 UST. 2 UMOWY SPÓLKI - PO PKT 46) DODANO PKT 47), 48), 49)2020-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEDLARZ2016-05-05 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ŁUKASZ2016-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ2016-05-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-05-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2012-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-04-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIACZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW - TAK MAJĄTKOWYCH, JAK I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW, A TAKŻE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I UMARZANIA NALEŻNOŚCI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEDLARZ2018-08-07 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ŁUKASZ2018-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2012-04-10 do dziś
208 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU2012-04-10 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2012-04-10 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2012-04-10 do dziś
541 20 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2012-04-10 do dziś
642 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2020-05-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-11-27 do dziś
277 32 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2015-11-27 do dziś
342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2020-05-25 do dziś
442 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2020-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.05.2013 okres 03.04.2012-31.12.20122013-07-04 do dziś
2data złożenia 29.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
3data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
4data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
5data złożenia 01.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
6data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
7data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
8data złożenia 20.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.04.2012-31.12.20122013-07-04 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu103.04.2012-31.12.20122013-07-04 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów