FAMILY FITNESS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000416681
Numer REGON: 161458352
Numer NIP: 7532430331
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/306859/21/718]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 161458352 NIP 75324303312012-05-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFAMILY FITNESS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NYSKI gmina NYSA miejscowość NYSA2012-04-04 do dziś
2. Adresmiejscowość NYSA ulica NOWOWIEJSKA nr domu 21 kod pocztowy 48-303 poczta NYSA kraj POLSKA 2012-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.02.2012 R., NOTARIUSZ GRAŻYNA HORODYSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W NYSIE, REP. A NR 486/20122012-04-04 do dziś
218.04.2012 R., REP. A 1090/2012, NOTARIUSZ GRAŻYNA HORODYSKA KANCELARIA NOTARIALNA W NYSIE, ZMIANA: PAR. 7, PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI2012-05-14 do dziś
318.05.2012 R., NOTARIUSZ GRAŻYNA HORODYSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W NYSIE, REP. A NR 1370/2012, ZMIANA PAR. 7, PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI2012-06-01 do dziś
406.02.2018R. REP. A NR 464/2018, NOTARIUSZ GRAŻYNA HORODYSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W NYSIE, ZMIENIONO PAR. 2, 6, 9 UMOWY SPÓŁKI2018-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOJA2018-05-11 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2018-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34.398 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.719.900,00 ZŁ2019-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-05-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1890000,00 ZŁ2012-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11878000,00 ZŁ2012-05-14 do dziś
27000,00 ZŁ2012-06-01 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOJA2018-05-11 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2018-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2018-05-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2012-04-04 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-04-04 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-04-04 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2012-04-04 do dziś
555 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2012-04-04 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-04-04 do dziś
793 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2018-05-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2018-05-11 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.11.2014 okres OD 27.04.2012 DO 31.12.20122014-12-12 do dziś
2data złożenia 20.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-12 do dziś
3data złożenia 22.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-19 do dziś
4data złożenia 16.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
5data złożenia 27.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-15 do dziś
6data złożenia 19.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-08 do dziś
7data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
8data złożenia 12.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
9data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.04.2012 DO 31.12.20122014-12-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-12 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-19 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-15 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-08 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.04.2012 DO 31.12.20122014-12-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-12 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-19 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-15 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-08 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów