A.S. MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000416574
Numer REGON: 146075921
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-03
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[RDF/279383/21/551]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.S. MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI2020-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-04-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica NOWOGRODZKA nr domu 50 nr lokalu 515 kod pocztowy 00-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.03.2012 R., REP. 1284/2012, NOTARIUSZ ZBIGNIEW KROCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA UL. ORLA 6/63 05-091 ZĄBKI.2012-04-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYMIŃSKA2015-03-05 do dziś
2. ImionaBOŻENA2015-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ2015-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAROL2016-09-23 do dziś
2. ImionaJACEK2016-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ2016-09-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-04-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W WYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAROL2013-12-02 do dziś
2. ImionaJACEK2013-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-12-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2015-03-05 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-03-05 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-03-05 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-03-05 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-03-05 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-03-05 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-03-05 do dziś
841 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-03-05 do dziś
943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.11.2013 okres 20122013-12-02 do dziś
2data złożenia 22.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
3data złożenia 24.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
4data złożenia 08.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
5data złożenia 09.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
6data złożenia 06.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-06 do dziś
7data złożenia 17.05.2020 okres OD 20.02.2019 DO 31.12.20192020-05-17 do dziś
8data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-09 do dziś
9data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 19.02.20192020-09-09 do dziś
10data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120122013-12-02 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 19.02.20192020-09-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120122013-12-02 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-06 do dziś
7OD 20.02.2019 DO 31.12.20192020-05-17 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-09 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 19.02.20192020-09-09 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH nr X GU 1972/18, data 20.02.20192020-05-13 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoUPADŁOŚĆ2020-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKUĆ2020-05-13 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-13 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów