TALENTS GROUP HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000416493
Numer REGON: 146067672
Numer NIP: 9512354964
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-30
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-08-18
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/38211/23/524]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2012-03-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALENTS GROUP HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA2012-03-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-12-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LAZUROWA nr domu 4 nr lokalu 128 kod pocztowy 01-315 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-08-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 LUTEGO 2012 ROKU, REPERTORIUM A NR 139/2012 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM W WARSZAWIE MARIUSZEM SOCZYŃSKIM Z KANCELARII NOTARIALNEJ MARIUSZ SOCZYŃSKI, HUBERT PERYCZ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. RZYMOWSKIEGO 34, 02-697 WARSZAWA2012-03-30 do dziś
211.06.2012 R., REP. A NR 2083/2012 NOTARIUSZ W WARSZAWIE MARIUSZ SOCZYŃSKI ZMIENIONO TREŚĆ: § 8 UST. 1 STATUTU2012-10-03 do dziś
316.01.2014 R., NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 573/2014 ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU DODANIE UST. 4 DO § 21 STATUTU WYKREŚLENIE § 28 STATUTU2014-03-03 do dziś
407.08.2017R., REP.A NR 11014/2017, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §6 UST.1.2017-09-05 do dziś
509.10.2018 R., REP. A NR 16144/2018, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §21 UST. 12018-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-30 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2012-03-30 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2012-03-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2550000,00 ZŁ2012-10-03 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego75000,00 ZŁ2012-03-30 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji255000002012-10-03 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 10 ZŁ2012-03-30 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego2550000,00 ZŁ2012-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2012-03-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002012-03-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-03-30 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2012-10-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii245000002012-10-03 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-10-03 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?TAK2012-03-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.2012-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKAWIŃSKA2014-03-03 do dziś
2. ImionaMARTA2014-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-03-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPAZIO2015-12-21 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2015-12-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-21 do dziś
21. NazwiskoGRYZ2014-03-03 do dziś
2. ImionaMACIEJ2014-03-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-03-03 do dziś
31. NazwiskoRAFA2014-03-03 do dziś
2. ImionaKAROLINA2014-03-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-03-03 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-03-03 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-03-03 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-03-03 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-03-03 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-03-03 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2014-03-03 do dziś
870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-03-03 do dziś
964 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-12-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.12.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-21 do dziś
2data złożenia 01.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-21 do dziś
3data złożenia 10.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
4data złożenia 21.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
5data złożenia 18.03.2022 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-03-18 do dziś
6data złożenia 18.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-18 do dziś
7data złożenia 18.03.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-18 do dziś
8data złożenia 18.03.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-18 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2019-07-22 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaNA PODSTAWIE UCHWAŁ O POŁĄCZENIU Z DNIA 19/06/2019 R. - PROTOKOŁÓW NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK: PROUDAPP SP. Z O. O. (AKT NOT. REP. A NR 9943/2019), LUCKEY SP. Z O. O. (AKT NOT. REP. A NR 9953/2019), MOBDATER SP. Z O. O. (AKT NOT. REP. A NR 9948/2019), FOODSCAN SP. Z O. O. (AKT NOT. REP. A NR 9958/2019), ZOSTAŁO DOKONANE POŁĄCZENIE SPÓŁEK TALENTS GROUP HOLDING S.A. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ MOBDATER SP. Z O.O., FOODSCAN SP. Z O. O., LUCKEY SP. Z O.O., PROUDAPP SP. Z O.O. (SPÓŁKI PRZEJMOWANE) W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H. Z UWZGLĘDNIENIEM PROCEDURY UPROSZCZONEJ POŁĄCZENIA, UREGULOWANEJ W ART. 516 § 6 K.S.H. W ZWIĄZKU Z CZYM ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ NIE PODJĘŁO UCHWAŁY O POŁĄCZENIU W ZWIĄZKU Z BRAKIEM TAKIEGO WYMOGU, ZGODNIE Z ART. 516 § 6 W ZW. Z ART. 516 § 1 I ART. 506 § 1 K.S.H., A NADTO NIE WYSTĄPIŁ OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA SPRAWOZDAŃ ZARZĄDÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, UZASADNIAJĄCYCH POŁĄCZENIE (ART. 501 K.S.H.) ORAZ NIE WYSTĄPIŁ OBOWIĄZEK BADANIA PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK (ART. 502 I 503 K.S.H.) W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM POPRZEZ PRZEJĘCIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITAŁACH ZAKŁADOWYCH SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH, NA PODSTAWIE ART. 515 § 1 K.S.H., NIE DOKONANO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.2019-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2023-04-26 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaNA PODSTAWIE UCHWAŁ O POŁĄCZENIU Z DNIA 12/12/2022 R.  PROTOKOŁÓW NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK: RENDERING MAX SP. Z O. O. (AKT NOT. REP. A NR 28555/2022), IT DLA MŚP SP. Z O. O. (AKT NOT. REP. A NR 28583/2022), LUKA SP. Z O. O. (AKT NOT. REP. A NR 28568/2022), ZOSTAŁO DOKONANE POŁĄCZENIE SPÓŁEK TALENTS GROUP HOLDING S.A. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ RENDERING MAX SP. Z O.O., LUKA SP. Z O. O., IT DLA MŚP SP. Z O.O. (SPÓŁKI PRZEJMOWANE) W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H. Z UWZGLĘDNIENIEM PROCEDURY UPROSZCZONEJ POŁĄCZENIA, UREGULOWANEJ W ART. 516 § 6 K.S.H. W ZWIĄZKU Z CZYM ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ NIE PODJĘŁO UCHWAŁY O POŁĄCZENIU W ZWIĄZKU Z BRAKIEM TAKIEGO WYMOGU, ZGODNIE Z ART. 516 § 6 W ZW. Z ART. 516 § 1 I ART. 506 § 1 K.S.H., A NADTO NIE WYSTĄPIŁ OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA SPRAWOZDAŃ ZARZĄDÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, UZASADNIAJĄCYCH POŁĄCZENIE (ART. 501 K.S.H.) ORAZ NIE WYSTĄPIŁ OBOWIĄZEK BADANIA PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK (ART. 502 I 503 K.S.H.) W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM POPRZEZ PRZEJĘCIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITAŁACH ZAKŁADOWYCH SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH, NA PODSTAWIE ART. 515 § 1 K.S.H., NIE DOKONANO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. , 12.12.2022, ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW2023-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
3
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2023-08-18 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaNA PODSTAWIE UCHWAŁ O POŁĄCZENIU Z DNIA 14/07/2022 R., AKT NOT. REP. A NR 17479/2023 ORAZ REP. A NR 17483/2023, ZOSTAŁO DOKONANE POŁĄCZENIE SPÓŁEK TALENTS GROUP HOLDING S.A. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ TALENTS GROUP HOLDING S.A. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H., POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I BEZ WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ BEZ JAKICHKOLWIEK DOPŁAT., 14.07.2023, ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY2023-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów