BP ENERGY EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000416452
Numer REGON: 146077771
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2016-12-05
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/73203/16/686]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2012-03-29 do dziś
3. NazwaBP ENERGY EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2012-03-29 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejBP ENERGY EUROPE LIMITED2012-03-29 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREJESTR SPÓŁEK DLA SZKOCJI, NR SCI107896, BIURO REJESTRU SPÓŁEK DLA SZKOCJI2012-03-29 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGPRAWO SZKOCJI2012-03-29 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-29 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-03-29 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica ZŁOTA nr domu 59 kod pocztowy 00-120 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-03-29 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj W.BRYTANIA jednostka podziału terytorialnego GMINA DYCE miejscowość ABERDEEN ulica WELLHEADS AVENUE nr domu 1 nr lokalu kod pocztowy AB21 7PB poczta ABERDEEN 2012-03-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM, ŻE PRAWO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW OPATRZONYCH PIECZĘCIĄ SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKOWI ZA-RZĄDU ŁĄCZNIE Z SEKRETARZEM SPÓŁKI LUB CZŁONKOWI ZARZĄDU W OBECNOŚCI ŚWIADKA, KTÓRY POŚWIADCZY JEGO PODPIS. SEKRETARZ SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY DO PODPISYWANIA SAMODZIELNIE WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ADMINISTRACJĄ SPÓŁKI LUB ŁADEM KORPORACYJNYM2012-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOOD2016-11-03 do dziś
2. ImionaDOMINIC2016-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-11-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKENNEY TATE2016-11-03 do dziś
2. ImionaJASON2016-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-11-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLOPEZ VINUESA2013-09-18 do dziś
2. ImionaARTURO2013-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-09-18 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUNBURY SECRETARIES LIMITED2012-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ SPÓŁKI2012-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoSCHEMERS2014-04-08 do dziś
2. ImionaCHRISTOPHER WAYNE2014-04-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-03-29 do dziś
235 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2012-03-29 do dziś
335 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2012-03-29 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-03-29 do dziś
577 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2012-03-29 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-03-29 do dziś
773 REKLAMA2012-03-29 do dziś
864 91 Z LEASING FINANSOWY2012-03-29 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-03-29 do dziś
1035 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2016-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.10.2016 okres OD 29.03.2012 DO 31.12.20122016-12-05 do dziś
2data złożenia 05.10.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-05 do dziś
3data złożenia 05.10.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-05 do dziś
4data złożenia 05.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów