„HEWEKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000416401
Numer REGON: 003443324
Numer NIP: 9542242804
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-07-06
Sygnatura akt[RDF/144996/19/510]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 003443324 NIP 95422428042012-04-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HEWEKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 4897 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH2012-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2012-04-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UŁAŃSKA nr domu 9 nr lokalu 226 kod pocztowy 40-887 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2012-04-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBOGUSLAW3@OP.PL2012-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.03.1990 R. PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE, DĄBROWA GÓRNICZA REPERTORIUM „A” NR 1169/90- ASESOR NOTARIALNY JOLANTA NOWAKOWSKA2012-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAJDUGA2012-04-11 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW GRZEGORZ2012-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.750,00 ZŁ2012-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-04-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHREWICZ2013-03-01 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ JERZY2013-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750 ZŁ2013-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego4500,00 ZŁ2012-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2012-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAJDUGA2012-04-11 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW GRZEGORZ2012-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-04-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 09 Z USŁUGI TECHNICZNE Z ZAKRESU PODSTAWOWYCH TECHNIK WYTWARZANIA2012-04-11 do dziś
271 12 Z USŁUGI PROJEKTOWO-DORADCZE2012-04-11 do dziś
370 22 Z USŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWE2012-04-11 do dziś
455 20 Z USŁUGI PIELĘGNACYJNO-TURYSTYCZNE2012-04-11 do dziś
596 09 Z USŁUGI Z ZAKRESU ENERGOCIEPŁOWNICTWA2012-04-11 do dziś
639 00 Z REKULTYWACJA TERENÓW POEKSPLOATACYJNYCH I POBUDOWLANYCH2012-04-11 do dziś
710 39 Z PRZETWÓRSTWO PŁODÓW ROLNYCH I SPOŻYWCZYCH2012-04-11 do dziś
838 32 Z PRZETWÓRSTWO ODPADÓW, SUROWCÓW WTÓRNYCH2012-04-11 do dziś
935 11 Z PRODUKCJA ENERGII ELEKETRYCZNEJ2012-04-11 do dziś
1001 19 Z PRODUKCJA ROLNA, ZIELARSKA, OGRODNICZA I HODOWLANA2012-04-11 do dziś
1123 32 Z PRODUKCJA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I ELEMENTÓW CERAMICZNYCH2012-04-11 do dziś
1243 99 Z USŁUGI REMONTOWO-ROZBIÓRKOWE2012-04-11 do dziś
1346 19 Z SPRZEDAŻ KOMISOWA2012-04-11 do dziś
1474 90 Z POŚREDNICTWO W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH2012-04-11 do dziś
1546 90 Z HANDEL ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI, ROLNYMI I SPOŻYWCZYMI (HURTOWY, DETALICZNY ORAZ SERWIS)2012-04-11 do dziś
1647 HANDEL OBWOŹNY2012-04-11 do dziś
1768 31 Z POŚREDNICTWO W HANDLU NIERUCHOMOŚCIAMI I MIENIEM RUCHOMYM2012-04-11 do dziś
1833 14 Z NAPRAWA SPRZETU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2012-04-11 do dziś
1996 01 Z USŁUGI PRZEWOZOWE2012-04-11 do dziś
2049 41 Z USŁUGI PRZEWOZOWE2012-04-11 do dziś
2181 30 Z USŁUGI W ZAKRESIE PIELĘGNACJI I OCZYSZCZANIA PARKÓW, LASÓW, ZIELENI MIEJSKICH, POBOCZY DRÓG PUBLICZNYCH ORAZ TERENÓW OSIEDLI MIEJSKICH2012-04-11 do dziś
2280 10 Z STRZEŻENIE OSIEDLOWYCH PARKINGÓW SAMOCHODOWYCH2012-04-11 do dziś
2352 21 Z USŁUGI MAGAZYNOWE, PRZECHOWALNICTWO2012-04-11 do dziś
2461 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE2012-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.05.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-01 do dziś
2data złożenia 15.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
3data złożenia 20.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
4data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
5data złożenia 06.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-06 do dziś
6data złożenia 06.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-06 do dziś
7data złożenia 06.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów