SERWIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000416321
Numer REGON: 081032770
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-02
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-03-29
Sygnatura akt[RDF/475998/23/853]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-04-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSERWIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŚWIEBODZIŃSKI gmina ŚWIEBODZIN miejscowość ŚWIEBODZIN2012-04-02 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIEBODZIN ulica GENERAŁA SIKORSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 66-200 poczta ŚWIEBODZIN kraj POLSKA 2012-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.03.2012 R.; NOTARIUSZ ADRIANA MIŚKIEWICZ; KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE; REPERTORIUM „A” NR 1443/20122012-04-02 do dziś
214.02.2019 R. - NOTARIUSZ ALINA MISIACZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIEBODZINIE, REP. A NR 2345/2019, - ZMIANA TREŚCI § 72019-04-01 do dziś
303.06.2019R. ZASTĘPCA NOTARIALNY KRZYSZTOF KRZYWINA NOTARIUSZ ALINY MISIACZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIEBODZINIE, REPERTORIUM „A” MR 7295/2019 - ZMIANA: § 1, § 2, § 8, § 9, § 12;2019-07-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYRANIK2012-04-02 do dziś
2. ImionaDAWID2012-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-04-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-04-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-04-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej990,00 ZŁ2012-04-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego990,00 ZŁ2012-04-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego990,00 ZŁ2012-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERWIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3814879812019-07-11 do dziś
4. Numer KRS0000751569 2019-07-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-04-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST KOMPLEMENTARIUSZ, KTÓRYM JEST SERWIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŚWIEBODZINIE, PRZY CZYM OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA JEST JAGODA JANIK- PREZES JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI.2019-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERWIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3814879812019-07-11 do dziś
4. Numer KRS0000751569 2019-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-03-30 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-03-30 do dziś
347 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-30 do dziś
461 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2015-03-30 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-03-30 do dziś
695 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2015-03-30 do dziś
733 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2015-03-30 do dziś
846 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2015-03-30 do dziś
947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.03.2013 okres 02.04.2012 R. -31.12.2012 R.2013-04-10 do dziś
2data złożenia 13.02.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-19 do dziś
3data złożenia 20.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-30 do dziś
4data złożenia 03.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-07 do dziś
5data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
6data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
7data złożenia 05.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
8data złożenia 16.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-16 do dziś
9data złożenia 10.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
10data złożenia 29.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.04.2012 R.-31.12.2012 R.2013-04-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-19 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-16 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów