L.S. MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000416251
Numer REGON: 146065058
Numer NIP: 5311688426
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-03-11
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/21455/20/101]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146065058 NIP 53116884262013-09-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL.S. MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina BŁONIE miejscowość BŁONIE2015-02-26 do dziś
2. Adresmiejscowość BŁONIE ulica UL. SZKOLNA nr domu 7 kod pocztowy 05-870 poczta BŁONIE kraj POLSKA 2015-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.02.2012, NOTARIUSZ: EWA HELENA SERAFIN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ŻURAWIEJ 6-12 LOKAL 427, REPERTORIUM A NR 488/20122012-03-29 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY: DN. 21/01/2013 R NUMER REPERTORIUM: A NR 145/2013 NOTARIUSZ: KANCELARIA NOTARIALNA JAROSŁAW MAKIJEWSKI NOTARIUSZ W BŁONIU NUMER ZMIENIONEGO PARAGRAFU: PARAGRAF NR 3. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY: DN. 12/02/2013 R. NUMER REPERTORIUM: A NR 737/2013 NOTARIUSZ: KANCELARIA NOTARIALNA TERESA JANECZKO NOTARIUSZ GRAŻYNA WÓJCIK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, WARSZAWA, UL. SANDOMIERSKA 23 M 18 NUMER ZMIENONEGO PARAGRAFU: PARAGRAF 6 UST. 1.2013-04-08 do dziś
322.08.2013 REPERTORIUM NR 4306/2013 NOTARIUSZ AGNIESZKA TULCZYŃSKA-OŻGA, KANCELARIA NOTARIALNA, 00-238 WARSZAWA, UL. DŁUGA NR 36, ZMIANA §62013-09-14 do dziś
427.10.2014 R., REP. A NR 14444/2014, NOTARIUSZ MARIUSZ SOLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: § 3 UMOWY SPÓŁKI2015-02-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2013-06-14 do dziś
2. ImionaDOMINIK JERZY2013-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ2013-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-09-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15000,00 ZŁ2012-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIEOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2012-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2012-03-29 do dziś
286 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2012-03-29 do dziś
386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2012-03-29 do dziś
486 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2012-03-29 do dziś
586 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2012-03-29 do dziś
686 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2012-03-29 do dziś
786 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-03-29 do dziś
826 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-04-08 do dziś
949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-04-08 do dziś
1050 TRANSPORT WODNY2013-04-08 do dziś
1151 TRANSPORT LOTNICZY2013-04-08 do dziś
1252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-04-08 do dziś
1356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2013-04-08 do dziś
1468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-04-08 do dziś
1577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-04-08 do dziś
1678 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2013-04-08 do dziś
1780 10 DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2013-04-08 do dziś
1881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-04-08 do dziś
1927 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-04-08 do dziś
2082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-04-08 do dziś
2169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2013-04-08 do dziś
2270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-04-08 do dziś
2328 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-04-08 do dziś
2433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2013-04-08 do dziś
2541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-04-08 do dziś
2643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-04-08 do dziś
2745 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-04-08 do dziś
2846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-04-08 do dziś
2947 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-04-08 do dziś
3086 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2013-09-14 do dziś
3186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2013-09-14 do dziś
3296 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2013-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.08.2013 okres 2012 ROK2013-09-14 do dziś
2data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12012 ROK2013-09-14 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12012 ROK2013-09-14 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMITROWSKI2019-10-22 do dziś
2. ImionaDAWID2019-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-22 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaART. 69 § 1 KPC, SĄD REJONOWY W GRODZISKU MAZOWIECKIM, WYDZIAŁ I CYWILNY, SYGN. AKT I NC 414/17, 19.06.2019 R., REPREZENTOWANIE SPÓŁKI W TYM POSTĘPOWANIU2019-10-22 do dziś
6. Data powołania kuratora19.06.20192019-10-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNECKI2021-03-11 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-11 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XVI WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO Z DNIA 11 MARCA 2020 ROKU, SYGN.XVI GNC 11191/19 - KURATOR PROCESOWY, ART.69 K.P.C. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W POSTĘPOWANIU, W TOKU KTÓREGO ZOSTAŁ USTANOWIONY2021-03-11 do dziś
6. Data powołania kuratora11.03.20202021-03-11 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów