PREHEMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000416241
Numer REGON: 021779369
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-07-10
Sygnatura akt[RDF/527910/23/49]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021779369 NIP 89927349782012-07-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPREHEMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2012-03-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚWIERADOWSKA nr domu 51-57 kod pocztowy 50-559 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2022-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.12.2011 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W NOWYM SĄCZU PRZY UL. PIJARSKIEJ 8 PRZED NOTARIUSZEM MICHAŁEM BUCHMANEM, REPERTORIUM A NR 8239/2011. AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.01.2012 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. GRABISZYŃSKIEJ 14/1 PRZED NOTARIUSZEM JOLANTĄ OŁPIŃSKĄ, REPERTORIUM A NR 273/2012, W § 6 WYKREŚLONO USTĘP 9, W § 20 DODANO USTĘP 2 ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2012-03-28 do dziś
2REP. A NR 28/2013 Z DNIA 04.01.2013 R. - NOTARIUSZ JOLANTA OŁPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. GRABISZYŃSKIEJ 14/1, ZMIANA § 6 UST. 1 I 2. REP. A NR 910/2013 Z DNIA 26.02.2013 R. - NOTARIUSZ JOLANTA OŁPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. GRABISZYŃSKIEJ 14/1, ZMIANA PUNKTU 2 UCHWAŁY NR 4/01/2013 Z DNIA 04.01.2013 R., OBJĘTEJ AKTEM NOARIALNYM - PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA WE WROCŁAWIU JOLANTĘ OŁPIŃSKĄ DO REP. A NR 28/2013, POPRZEZ NADANIE PKT 2 § 6 UMOWY SPÓŁKI NOWEJ TREŚCI.2013-09-10 do dziś
323.04.2015 R., NOTARIUSZ MICHAŁ BUCHMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, UL. PIJARSKA 8, REPERTORIUM A NR 2712/2015; ZMIENIONO: § 6, § 9 UST.9 I 10, § 13 UST.1 ORAZ § 14 UST.1 - OTRZYMAŁY NOWE BRZMIENIE, WYKREŚLONO: § 9 UST.8.2015-05-11 do dziś
417.12.2021 R. NOTARIUSZ WOJCIECH DZIĘCIOŁ, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH DZIĘCIOŁ, 57-300 KŁODZKO, UL. BOHATERÓW GETTA 1, REPERTORIUM A NR 3166/2021, REPERTORIUM N NR RW61-00003-70827 ZMIENIONO §6, §1 UST. 1 I 2, §2 UST. 2, §7, §8, §13 UST. 1, §14 UST. 1, §19 UST. 2, WYKREŚLONO §9 UST. 8, 9, 10, 11, 12, 13, §18 UST. 2, §20 UST. 22022-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTELMASZEK2014-10-03 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2014-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2022-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaABRAMOWICZ2022-02-08 do dziś
2. ImionaPIOTR ADAM2022-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2022-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2022-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIE MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZANIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 10.000ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST TAKŻE PROKURENT SAMOISTNY.2022-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaABRAMOWICZ2022-02-08 do dziś
2. ImionaPIOTR ADAM2022-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-02-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTELMASZEK2012-03-28 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2012-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZADU2014-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2022-02-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 16 Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH2022-02-08 do dziś
210 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2022-02-08 do dziś
346 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2022-02-08 do dziś
446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2022-02-08 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-02-08 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-02-08 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2022-02-08 do dziś
847 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-02-08 do dziś
947 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2013 okres 16.12.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-09-10 do dziś
2data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
3data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
4data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
5data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
6data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
7data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
8data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
9data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
10data złożenia 12.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
11data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.12.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-09-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu116.12.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-09-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2023-01-012023-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów