DOBRE USŁUGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000416181
Numer REGON: 146065561
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2019-04-05
Sygnatura akt[RDF/104593/19/983]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRE USŁUGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-03-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH nr domu 20B nr lokalu 67 kod pocztowy 03-964 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.03.2012 R., ANNA MISZKIEL ASESOR NOTARIALNY, ZASTĘPCA MAI MATIAKOWSKIEJ NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 1530/20122012-03-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERWIŃSKI2012-03-29 do dziś
2. ImionaSZYMON2012-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁOTYCH2012-03-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLEŃ2012-03-29 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ EDWARD2012-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁOTYCH2012-03-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU POWOŁANIA TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, TENŻE CZŁONEK ZARZĄDU2012-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLEŃ2012-03-29 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ EDWARD2012-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-02-11 do dziś
258 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2015-02-11 do dziś
358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-02-11 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-02-11 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-02-11 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-02-11 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-11 do dziś
869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-02-11 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-02-11 do dziś
1082 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2015-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.09.2013 okres 15.03.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
2data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
3data złożenia 01.01.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-01 do dziś
4data złożenia 01.01.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-01 do dziś
5data złożenia 17.01.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-17 do dziś
6data złożenia 06.02.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-06 do dziś
7data złożenia 05.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-05 do dziś
8data złożenia 05.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.03.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-01 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-01 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-17 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-06 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-05 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.03.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-01 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-01 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-17 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-06 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-05 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów