INTEGRA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000416093
Numer REGON: 242891566
Numer NIP: 6462927668
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-02-14
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/3837/23/802]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. TYCHY gmina M. TYCHY miejscowość TYCHY2012-03-28 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica DARWINA nr domu 25C nr lokalu 6C kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2012-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.03.2012 R., NOTARIUSZ PIOTR MARQUARDT, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH 40-057, UL. PCK 10/2, REP. A NR 360/20122012-03-28 do dziś
210.07.2013 R., REP.A NR 2193/2013, NOTARIUSZ PIOTR MARQUARDT, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL.PCK 10/2, - ZMIENIONO §282013-08-14 do dziś
301.10.2015R., REPERTORIUM A NR 4626/2015, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHCH ZMIANA § 8 UST. 1, § 17, § 20 UST. 2, § 21 UST. 1 DODANIE § 16 UST. 5-6, § 19 UST. 5 UCHYLENIE § 19 UST.4 PKT 82015-12-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTEGRA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2015-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2767457432015-12-08 do dziś
4. Numer KRS0000438166 2015-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ2015-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŁCZ2013-08-14 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANDRZEJ2013-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-08-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASIEKA2012-03-28 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW STANISŁAW2012-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-03-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-03-28 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-03-28 do dziś
355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2012-03-28 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-03-28 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-03-28 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-03-28 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-03-28 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-03-28 do dziś
981 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2012-03-28 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2013 okres 01.03.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
2data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
3data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
4data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
5data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
6data złożenia 09.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-09 do dziś
7data złożenia 29.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-29 do dziś
8data złożenia 26.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
9data złożenia 29.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
10data złożenia 23.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.03.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-09 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-29 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.03.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-09 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-29 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów