BPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000416026
Numer REGON: 221636669
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-03-22
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/5578/22/323]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2012-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica LĘBORSKA nr domu 3 B kod pocztowy 80-386 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2012-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 20 MARCA 2012 R. (20.03.2012) PRZEZ NOTARIUSZA RAFAŁA KAPKOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY UL. TARG DRZEWNY 12/14, REPERTORIUM A NR 944/2012.2012-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEDO2012-03-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁOTYCH2018-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PROWADZENIA SPRAW I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2012-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEDO2012-03-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-03-27 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-03-27 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2022-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.10.2013 okres 20.03.2012 - 31.12.20122013-11-28 do dziś
2data złożenia 14.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-23 do dziś
3data złożenia 19.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
4data złożenia 13.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-25 do dziś
5data złożenia 29.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-23 do dziś
6data złożenia 01.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-01 do dziś
7data złożenia 05.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-05 do dziś
8data złożenia 03.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-03 do dziś
9data złożenia 03.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.03.2012 - 31.12.20122013-11-28 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-25 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-23 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-01 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-05 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-03 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.03.2012 - 31.12.20122013-11-28 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów