A & F GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-11-26 godz. 13:10:50
Numer KRS: 0000415994
Numer REGON: 101327668
Numer NIP: 8291736536
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-06-07
Sygnatura akt[RDF/296279/21/18]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1013276682012-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & F GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZDUŃSKOWOLSKI gmina ZDUŃSKA WOLA miejscowość ZDUŃSKA WOLA2012-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość ZDUŃSKA WOLA ulica STEFANA ZŁOTNICKIEGO nr domu 10 kod pocztowy 98-220 poczta ZDUŃSKA WOLA kraj POLSKA 2012-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.12.2011 R, NOT. RADOSŁAW BIŃCZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZDUŃSKIEJ WOLI, REP. A NR 6958/20112012-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIŃSKI2012-03-27 do dziś
2. ImionaFILIP MATEUSZ2012-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2012-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2012-03-27 do dziś
2. ImionaADAM STEFAN2012-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2012-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA ZARZĄDU LUB ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU. SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ ŁĄCZNIE: PREZES ZARZĄDU Z PROKURENTEM, BĄDŹ ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2012-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIŃSKI2012-03-27 do dziś
2. ImionaFILIP MATEUSZ2012-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-12-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2016-12-19 do dziś
252 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2016-12-19 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-12-19 do dziś
442 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2016-12-19 do dziś
552 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2016-12-19 do dziś
652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-12-19 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.06.2012 okres 13.12.2011-31.12.20112012-06-20 do dziś
2data złożenia 21.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-30 do dziś
3data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
4data złożenia 15.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
5data złożenia 21.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
6data złożenia 24.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
7data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
8data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9data złożenia 07.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.12.2011-31.12.20112012-06-20 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.12.2011-31.12.20112012-06-20 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów