INSTYTUT SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000415946
Numer REGON: 242897824
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-02
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-10-11
Sygnatura akt[RDF/441855/22/575]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2012-04-02 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica GRABOWA nr domu 1 A kod pocztowy 40-172 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2012-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 GRUDNIA 2011 R. NOTARIUSZ KATARZYNA RÓŻYCKA KANCELARIA NOTARIALNA W BĘDZINIE, REPERTORIUM A NUMER 4070/2011 AKT NOTARIALNY Z DNIA 09 MARCA 2012 R. NOTARIUSZ KATARZYNA RÓŻYCKA KANCELARIA NOTARIALNA W BĘDZINIE, REPERTORIUM A NUMER 822/2012, ZMIENIONO: PAR. 92012-04-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPOTAŃSKI2012-04-02 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN2012-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały69 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 69.000,00 ZŁ.2017-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego70000,00 ZŁ2012-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport163000,00 ZŁ2012-04-02 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-04-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, OPRÓCZ PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU UPRAWNIONYMI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO PEŁNOMOCNIK W GRANICACH UMOCOWANIA.2012-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPOTAŃSKI2017-02-01 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN2017-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU2017-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-04-02 do dziś
269 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2012-04-02 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-04-02 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-04-02 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-04-02 do dziś
658 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2012-04-02 do dziś
758 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2012-04-02 do dziś
858 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-04-02 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2013 okres 13.12.2011 - 31.12.20122013-09-05 do dziś
2data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
3data złożenia 25.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
4data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
5data złożenia 15.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
6data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-12 do dziś
7data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
9data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
10data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.12.2011 - 31.12.20122013-09-05 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.12.2011 - 31.12.20122013-09-05 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów