ASSET MENAGEMENT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000415944
Numer REGON: 242901307
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-30
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2018-01-31
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/42960/17/27]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSET MENAGEMENT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2012-03-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica BOLESŁAWA CZERWIŃSKIEGO nr domu 6 nr lokalu 207 kod pocztowy 40-127 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2012-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.02.2012 R., DANUTA BAŃCZYK, NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA, UL. WOLNOŚCI 16/4, CHORZÓW REPERTORIUM „A” NR 870/20122012-03-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHUMAN2012-03-30 do dziś
2. ImionaERYK KONRAD2012-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2012-03-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-03-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWNIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHUMAN2012-03-30 do dziś
2. ImionaERYK KONRAD2012-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-03-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2012-03-30 do dziś
210 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2012-03-30 do dziś
311 PRODUKCJA NAPOJÓW2012-03-30 do dziś
412 00 Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-03-30 do dziś
513 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2012-03-30 do dziś
616 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2012-03-30 do dziś
717 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2012-03-30 do dziś
818 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-03-30 do dziś
920 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2012-03-30 do dziś
1020 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH2012-03-30 do dziś
1121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2012-03-30 do dziś
1202 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2012-03-30 do dziś
1343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-03-30 do dziś
1447 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-03-30 do dziś
1555 ZAKWATEROWANIE2012-03-30 do dziś
1656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-03-30 do dziś
1758 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2012-03-30 do dziś
1859 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-03-30 do dziś
1960 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2012-03-30 do dziś
2060 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2012-03-30 do dziś
2161 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2012-03-30 do dziś
2261 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2012-03-30 do dziś
2302 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2012-03-30 do dziś
2462 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-03-30 do dziś
2563 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-03-30 do dziś
2664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2012-03-30 do dziś
2764 91 Z LEASING FINANSOWY2012-03-30 do dziś
2864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-03-30 do dziś
2964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-03-30 do dziś
3065 12 Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE2012-03-30 do dziś
3166 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2012-03-30 do dziś
3266 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2012-03-30 do dziś
3366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-03-30 do dziś
3402 30 Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA2012-03-30 do dziś
3566 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2012-03-30 do dziś
3668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-03-30 do dziś
3768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-03-30 do dziś
3868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-03-30 do dziś
3970 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-03-30 do dziś
4070 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-03-30 do dziś
4170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-03-30 do dziś
4271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2012-03-30 do dziś
4372 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2012-03-30 do dziś
4473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-03-30 do dziś
4502 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2012-03-30 do dziś
4673 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2012-03-30 do dziś
4773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2012-03-30 do dziś
4873 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2012-03-30 do dziś
4973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-03-30 do dziś
5074 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2012-03-30 do dziś
5174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-03-30 do dziś
5275 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2012-03-30 do dziś
5377 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2012-03-30 do dziś
5477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-03-30 do dziś
5577 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2012-03-30 do dziś
5603 11 Z RYBOŁÓWSTWO W WODACH MORSKICH2012-03-30 do dziś
5778 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2012-03-30 do dziś
5878 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-03-30 do dziś
5979 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2012-03-30 do dziś
6079 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2012-03-30 do dziś
6179 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2012-03-30 do dziś
6281 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-03-30 do dziś
6381 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-03-30 do dziś
6482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-03-30 do dziś
6585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-03-30 do dziś
6685 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2012-03-30 do dziś
6703 12 Z RYBOŁÓWSTWO W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2012-03-30 do dziś
6885 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2012-03-30 do dziś
6985 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2012-03-30 do dziś
7085 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2012-03-30 do dziś
7185 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2012-03-30 do dziś
7286 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2012-03-30 do dziś
7386 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2012-03-30 do dziś
7486 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2012-03-30 do dziś
7586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-03-30 do dziś
7687 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2012-03-30 do dziś
7788 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2012-03-30 do dziś
7803 21 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH MORSKICH2012-03-30 do dziś
7990 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2012-03-30 do dziś
8093 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-03-30 do dziś
8194 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-03-30 do dziś
8296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-03-30 do dziś
8303 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2012-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-27 do dziś
2data złożenia 16.12.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-27 do dziś
3data złożenia 16.12.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-27 do dziś
4data złożenia 26.09.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-31 do dziś
5data złożenia 26.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-27 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-27 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-31 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-31 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów