DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000415829
Numer REGON: 021856029
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2021-03-26
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/8484/21/149]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021856029 NIP 89717820092012-08-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-11-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica AL. KASZTANOWA nr domu 3A-5 kod pocztowy 53-125 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.02.2012 R., NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA-SEWERYN KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REPERTORIUM A NR 13372/2012.2012-03-28 do dziś
219.07.2012 R., NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA-SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REP. A NR 66982/2012 ZMIENIONO: § 11, § 122012-08-17 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.03.2014 R., REPERTORIUM A NR 23924/2014, NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4 - ZMIANA § 11, § 12.2014-05-23 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.11.2015 R., REPERTORIUM A NR 90906/2015 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZA RAJEWICZA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4. ZMIANIE ULEGŁ AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI W CAŁOŚCI. SKREŚLONA ZOSTAŁA DOTYCHCZASOWA TREŚĆ AKTU I USTANOWIONA NOWA.2015-12-15 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.04.2016 R., REPERTORIUM A NR 31706/2016 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA KAMIŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4, ZMIANA § 1 UST. 1, § 1 UST. 2, § 6 UST. 3, § 7 DODANO PKT 14) DO 19), § 13 UST. 5, § 16 UST. 1 PKT 13, § 16 UST. 1 PO PKT 13 DODANO PKT 14), § 16 UST. 2, § 24 UST. 1 PKT 4, § 24 UST. 1 PKT 4, § 24 UST. 1 PKT 5, 10.2016-06-15 do dziś
620.06.2017 R., REPERTORIUM A NR 16587/2017, NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ § 16 UST. 1 PKT 8, § 24 UST. 1 PKT 11, SKREŚLONO § 16 UST. 2, DODANO PKT 12 W PAR. 24 UST. 1.2018-02-13 do dziś
725.05.2018 R., REPERTORIUM A NR 52500/2018, NOTARIUSZ BARTOSZ RAJEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.RUSKA 3/4; - ZMIANA PARAGRAFÓW: - W § 6 DODANO UST.6; - W § 16 ZMIENIONO PKT 8) - W § 17 ZMIENIONO UST.2; - W § 24 ZMIENIONO UST.1 PKT 12) - W § 24 DODANO PKT 13) - W § 24 ZMIENIONO UST.2; - W § 27 ZMIENIONO UST.3 - W § 27 DODANO UST.4 - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2018-10-19 do dziś
828.01.2021 R., REPERTORIUM A NR 7698/2021, NOTARIUSZ BARTOSZ RAJEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ NR 3/4, W § 27 SKREŚLONO UST. 4.2021-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE2012-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9319503822012-08-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000 (PIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH)2014-05-23 do dziś
14.010 (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.005.000 (SIEDEM MILIONÓW PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2015-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-17 do dziś
TAK2015-12-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5005000,00 ZŁ2014-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, W TYM ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZANIA MAJĄTKOWEGO (W TYM RÓWNIEŻ W ZAKRESIE UDZIELANIA PORĘCZEŃ, POŻYCZEK I WSPARCIA INNYMI INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI) LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM W IMIENIU SPÓŁKI- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 200.000 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE , A POWYŻEJ KWOTY 200.000 Z WSPÓLNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM, Z ZASTRZEŻENIEM § 24 UST.1 PKT6) I 10) AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2018-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2021-03-01 do dziś
2. ImionaROMAN2021-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK BAKES2021-02-11 do dziś
2. ImionaAGATA KATARZYNA2021-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPŁOŃSKI2012-03-28 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR STANISŁAW2012-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-03-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRZEGORCZYK2021-03-26 do dziś
2. ImionaBARBARA2021-03-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-26 do dziś
21. NazwiskoBRODA2019-06-10 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JÓZEF2019-06-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-10 do dziś
31. NazwiskoKRAUZE2019-06-10 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW PIOTR2019-06-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDAWIDZIONEK2019-02-26 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2019-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-26 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2019-02-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-03-28 do dziś
264 92 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-03-28 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-03-28 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-03-28 do dziś
563 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-03-28 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-12-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-12-15 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-12-15 do dziś
364 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2015-12-15 do dziś
464 91 Z LEASING FINANSOWY2015-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2013 okres 2012 R.2013-07-22 do dziś
2data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
3data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
4data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
5data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-13 do dziś
6data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
8data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12012 R.2013-07-22 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-13 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12012 R.2013-07-22 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-13 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów