EWKM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000415726
Numer REGON: 221633429
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-26
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-06-09
Sygnatura akt[RDF/297038/21/762]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-03-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWKM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CHOJNICKI gmina CHOJNICE miejscowość CHOJNICE2012-03-26 do dziś
2. Adresmiejscowość CHOJNICE ulica UL. MODRA nr domu 4 kod pocztowy 89-600 poczta CHOJNICE kraj POLSKA 2021-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.03.2012 R. REPERTORIUM A NUMER 992/2012, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ EWA SŁOMIŃSKA, UL. ŚWIECKA 15, 89-500 TUCHOLA2012-03-26 do dziś
223.07.2014 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 3309/2014 NOTARIUSZ EWA SŁOMIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W TUCHOLI ZMIENIONO: PAR. 2 PAR. 6 DODANO PKT. 11, 12, 13 UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY2014-08-22 do dziś
323.12.2020R., REP. A NR 10090/2020, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ EWA SŁOMIŃSKA W CHOJNICACH, ZMIANA § 6 UMOWY, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY2021-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHOWSKA2012-03-26 do dziś
2. ImionaEWELINA MILENA2012-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-03-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-03-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-03-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-03-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-03-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.900,00 ZŁ2012-03-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.900,00 ZŁ2012-03-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.900,00 ZŁ2012-03-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-03-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWKM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-02-01 do dziś
4. Numer KRS0000400335 2021-02-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-03-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1) UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST SPÓŁKA EWKM SP. Z O.O. 2) DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ WSPÓLNICY, KTÓRZY MAJĄ PRAWO JEJ REPREZENTACJI2012-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWKM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-26 do dziś
4. Numer KRS0000400335 2012-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-03-26 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-03-26 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-03-26 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-03-26 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-03-26 do dziś
645 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-03-26 do dziś
745 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-03-26 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-06-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
2data złożenia 02.04.2014 okres OD 26.03.2012 DO 31.12.20122014-05-19 do dziś
3data złożenia 21.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
4data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
5data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
6data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
8data złożenia 17.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
9data złożenia 09.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
2OD 26.03.2012 DO 31.12.20122014-05-19 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów