ARTEMIDA 30 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000415473
Numer REGON: 122540928
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-30
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2019-01-04
Sygnatura akt[RDF/938407/19/458]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEMIDA 30 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2012-03-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica KOŁO STRZELNICY nr domu 5 kod pocztowy 30-219 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2013-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.03.2012 R., NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA MAJERCZAK NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 31-524 KRAKÓW, UL. KORDYLEWSKIEGO 7, REP. A NR 2988/20122012-03-30 do dziś
213.12.2013R., NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 16440/2013, ZMIANA: §17 PKT 1.2013-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUŁOWSKI2013-07-12 do dziś
2. ImionaJANUSZ TADEUSZ2013-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000, 00 ZŁOTYCH2013-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-07-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-03-30 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-03-30 do dziś
364 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-03-30 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-03-30 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-03-30 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-03-30 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-03-30 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-03-30 do dziś
970 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-03-30 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2013 okres OD 08.03.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-07-12 do dziś
2data złożenia 26.02.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-28 do dziś
3data złożenia 11.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 30.09.20152016-01-29 do dziś
4data złożenia 20.08.2018 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162018-08-20 do dziś
5data złożenia 24.08.2018 okres OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-08-24 do dziś
6data złożenia 04.01.2019 okres OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-01-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.03.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-07-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 30.09.20152016-01-29 do dziś
4OD 01.10.2015 DO 30.09.20162018-08-20 do dziś
5OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-08-24 do dziś
6OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-01-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.03.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-07-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 30.09.20152016-01-29 do dziś
4OD 01.10.2015 DO 30.09.20162018-08-20 do dziś
5OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-08-24 do dziś
6OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ARTEMIDA 30 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI, OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA SATORĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A, NR 14950/2018., 01.10.20182018-11-07 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2018-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoWOŹNIAK2018-11-07 do dziś
2. ImionaEDYTA PATRYCJA2018-11-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ARTEMIDA 30 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI, OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA SATORĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A, NR 14950/2018. , 01.10.20182018-11-07 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów