IMFUNDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000415465
Numer REGON: 021875624
Numer NIP: 9151789384
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-03-21
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/4516/23/527]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIMFUNDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat TRZEBNICKI gmina WISZNIA MAŁA miejscowość SZYMANÓW2012-03-22 do dziś
2. Adresmiejscowość SZYMANÓW ulica UL. STORCZYKOWA nr domu 6 kod pocztowy 51-180 poczta SZYMANÓW kraj POLSKA 2021-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuIMFUNDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WARSZAWIE2023-03-21 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2023-03-21 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DZIELNA nr domu 17 nr lokalu 62 kod pocztowy 01-029 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-03-21 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.03.2012 R.2012-03-22 do dziś
227.12.2020 R. ZMIANA § 2, § 4, § 5, § 6.2021-01-22 do dziś
331.12.2021 R., ZMIENIONO §4, §5, §6 UMOWY SPÓŁKI2022-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIHUŁKA2012-03-22 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2012-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.000,00 ZŁ (DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2021-01-22 do dziś
760 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)2022-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2021-01-22 do dziś
40000,00 ZŁ2022-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIHUŁKA2012-03-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-03-22 do dziś
293 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-03-22 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-03-22 do dziś
456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-03-22 do dziś
570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-03-22 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-03-22 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-01-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2021-01-22 do dziś
285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2021-01-22 do dziś
386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.10.2015 okres OD 22.03.2012 DO 31.12.20122015-11-10 do dziś
2data złożenia 30.10.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-10 do dziś
3data złożenia 06.03.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-06 do dziś
4data złożenia 14.03.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-15 do dziś
5data złożenia 15.03.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-15 do dziś
6data złożenia 19.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-19 do dziś
7data złożenia 09.03.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-09 do dziś
8data złożenia 09.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.03.2012 DO 31.12.20122015-11-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-15 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-15 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-09 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.03.2012 DO 31.12.20122015-11-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-15 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-15 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-09 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów