BUMA FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000415378
Numer REGON: 122537085
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-23
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-04-23
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/12150/21/860]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUMA FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2012-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica WADOWICKA nr domu 6 WEJ. 11 kod pocztowy 30-415 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2012-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 28 LUTEGO 2012 ROKU REPERTORIUM A NR 1777/2012 NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PRZY UL. PUŁASKIEGO 142012-03-23 do dziś
203.01.2013 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA LUDŹMIERSKI, BOCHENEK-PEREK NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA W KRAKOWIE, REP. A NR 54/2013 ZMIANA § 172013-01-17 do dziś
331.03.2015 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 1992/2015, ZMIENIONO: § 1 UST. 1 I 22015-04-17 do dziś
424.10.2016 R., REP. A NR 8733/2016, NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK - PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ZOSTAŁA ZASTĄPIONA NOWĄ UCHWAŁĄ NR 2/10/2016 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 24.10.2016 R.2016-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ2012-11-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-11-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIOVANNI SPÓŁKA AKCYJNA2020-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3511860792015-12-04 do dziś
4. Numer KRS0000031049 2015-12-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2013-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZIK2016-04-19 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2016-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-04-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2016-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBAJDA2021-04-23 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW WOJCIECH2021-04-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-23 do dziś
21. NazwiskoZIOB2020-08-27 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PIOTR2020-08-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-27 do dziś
31. NazwiskoOLSZA2016-12-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARIAN2016-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-06 do dziś
41. NazwiskoZAWADZKA2016-12-06 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MAGDALENA2016-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWIECZOREK2016-04-19 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JANUSZ2016-04-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2016-04-19 do dziś
21. NazwiskoKUSY2017-10-23 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ TOMASZ2017-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2017-10-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2012-03-23 do dziś
271 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-03-23 do dziś
322 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2012-03-23 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-03-23 do dziś
596 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-03-23 do dziś
623 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2012-03-23 do dziś
725 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2012-03-23 do dziś
832 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2012-03-23 do dziś
941 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-03-23 do dziś
1070 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2013 okres 28.02.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
2data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-07 do dziś
3data złożenia 22.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
4data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
5data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
6data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
7data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
8data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.02.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-07 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu128.02.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-07 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów