HIGH PRESSURE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000415302
Numer REGON: 146059655
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-05-09
Sygnatura akt[RDF/380043/22/639]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGH PRESSURE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-10-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. REJSU nr domu 3 nr lokalu 6 kod pocztowy 02-654 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.03.2012 R., NOTARIUSZ LILIA BARBARA KULIGOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 307/2012.2012-03-21 do dziś
211.05.2012 R., REP. A NR 640/2012, KANCELARIA NOTARIALNA LILIA BARBARA KULIGOWSKA NOTARIUSZ 00-024 WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 42/150, ZMIANA § 6 UST. 12012-06-19 do dziś
315.02.2021 R., REP. A NR 499/2021, NOTARIUSZ MAŁGORZATA BORKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 6 UST. 1, § 8, USUNIĘTO § 29.2021-02-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUDŁOWSKI2015-10-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PATRYK2015-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 119.900,00 ZŁOTYCH2020-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego120000,00 ZŁ2012-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU -SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES (DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY) -SAMODZIELNIE, ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.2012-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUDŁOWSKI2020-01-02 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PATRYK2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-01-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-02-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2021-02-26 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-02-26 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-02-26 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-02-26 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2021-02-26 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2021-02-26 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-02-26 do dziś
878 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2021-02-26 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2013 okres 07.03.2012 - 31.12.20122013-07-18 do dziś
2data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
3data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
4data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
5data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-29 do dziś
6data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
7data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-09 do dziś
8data złożenia 06.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-06 do dziś
9data złożenia 08.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
10data złożenia 09.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.03.2012 - 31.12.20122013-07-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-29 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-06 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu107.03.2012 - 31.12.20122013-07-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-29 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-06 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów