EMPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 06:11:15
Numer KRS: 0000415116
Numer REGON: 146243809
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/398356/22/443]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146243809 NIP 52525354822014-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-09-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. STRZYGŁOWSKA nr domu 4E kod pocztowy 04-872 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-09-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@EMPOWER.PL2012-03-20 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EMPOWER.PL2012-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.03.20122012-03-20 do dziś
211.10.2016 R., REP. A NR 4761/2016, MARIA BRUDNICKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY NOWOGRODZKIEJ NR 10 LOK. 9 (00-511 WARSZAWA) ZMIENIONO: § 5, § 6, § 8, § 9, § 13, § 14, § 16 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2016-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBLEWSKI2012-03-20 do dziś
2. ImionaSZYMON FELIKS2012-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH2012-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5500,00 ZŁ2016-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, WZGLĘDNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBLEWSKI2012-03-20 do dziś
2. ImionaSZYMON FELIKS2012-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-03-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-03-20 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.09.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-22 do dziś
2data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
3data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
4data złożenia 22.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
5data złożenia 30.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
6data złożenia 18.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-18 do dziś
7data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
8data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
9data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
10data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-11-22 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-18 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-11-22 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów