HRP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000415106
Numer REGON: 101390885
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-05-19
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/13681/21/800]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHRP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2016-01-25 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. KS. BP. WINCENTEGO TYMIENIECKIEGO nr domu 19A kod pocztowy 90-349 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2016-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.03.2012 R., REP A NR 626/2012, NOTARIUSZ ANNA WYPIORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI2012-04-04 do dziś
220.11.2015 R., REP. A NR 9033/2015, ZASTĘPCA NOTARIALNY PIOTR DOMŻALSKI, ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 2 I § 14 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2016-01-25 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.12.2017 R., REPERTORIUM A NR 2474/2017, NOTARIUSZ KATARZYNA WEŁPA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 1, § 2, § 7 I § 9 UMOWY SPÓŁKI2018-01-18 do dziś
427.09.2018R.,NOTARIUSZ KATARZYNA WEŁPA,KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP.A NR 2354/2018,UCHWALONO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI2019-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASZCZYŃSKI2012-04-04 do dziś
2. ImionaKONRAD MICHAŁ2012-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały910 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.500 ZŁ2018-11-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-04-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ REPREZENTOWEANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH: -DO KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH-UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, -POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH-UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM2019-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASZCZYŃSKI2012-04-04 do dziś
2. ImionaKONRAD MICHAŁ2012-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-04-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOBRANIAK2021-05-19 do dziś
2. ImionaBEATA2021-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-19 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2021-05-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2019-01-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-01-16 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-01-16 do dziś
377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-01-16 do dziś
477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-01-16 do dziś
578 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-01-16 do dziś
682 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2019-01-16 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-01-16 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-01-16 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-17 do dziś
2data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
3data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
4data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
5data złożenia 04.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
6data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
7data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów