FIRMA DROBIARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000415035
Numer REGON: 200687367
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2013-07-22
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/6773/13/593]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA DROBIARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2012-03-20 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica GEN. ANDERSA nr domu 40 nr lokalu 98 kod pocztowy 15-113 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2012-03-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejANNAMAS@OP.PL2012-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.03.2012 R.2012-03-20 do dziś
201.02.2013 R. W KN EWY CZERWIŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 309/2013 W § 4 DODANO PUNKTY 2-82013-02-07 do dziś
318.12. 2012 R. W KN EWY CZERWIŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 3652/2012 ZMIENIONO § 5, § 102013-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYDZEWSKA2012-03-20 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2012-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały700 (SIEDEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYDZEWSKI2012-03-20 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2012-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego45000,00 ZŁ2013-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-03-20 do dziś
210 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2013-02-07 do dziś
310 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2013-02-07 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-02-07 do dziś
547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-07 do dziś
647 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-02-07 do dziś
746 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2013-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.05.2013 okres 2012 ROK2013-05-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12012 ROK2013-05-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12012 ROK2013-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów