A I M SOŁTYSIK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000415013
Numer REGON: 242892011
Numer NIP: 6321983475
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-07-30
Sygnatura akt[RDF/554352/23/51]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA I M SOŁTYSIK SPÓŁKA JAWNA2012-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat JAWORZNO gmina JAWORZNO miejscowość JAWORZNO2015-11-02 do dziś
2. Adresmiejscowość JAWORZNO ulica UL. FILARETÓW nr domu 6A kod pocztowy 43-600 poczta JAWORZNO kraj POLSKA 2015-11-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejCERTUS.JAWORZNO@OP.PL2014-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuA.I.M. SOŁTYSIK SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ STARA KAMIENICA2021-08-09 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KARKONOSKI gmina STARA KAMIENICA miejscowość STARA KAMIENICA2021-08-09 do dziś
3. Adresmiejscowość STARA KAMIENICA ulica UL. SPORTOWA nr domu 9 kod pocztowy 58-512 poczta STARA KAMIENICA kraj POLSKA 2021-08-09 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110 STYCZNIA 2012 R.2012-03-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-03-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26§ 4 K.S.H. UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 10 STYCZNIA 2012 R. ADRIAN SOŁTYSIK NR EWID.14288 MAREK SOŁTYSIK -NR EWID.209572012-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOŁTYSIK2012-03-20 do dziś
2. ImionaADRIAN LESZEK2012-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-03-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-03-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-03-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOŁTYSIK2012-03-20 do dziś
2. ImionaMAREK TOMASZ2012-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-03-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-03-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-03-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH2012-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOŁTYSIK2012-03-20 do dziś
2. ImionaADRIAN LESZEK2012-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOŁTYSIK2012-03-20 do dziś
2. ImionaMAREK TOMASZ2012-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 PRODUKCJA ODZIEŻY2012-03-20 do dziś
215 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2012-03-20 do dziś
317 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2012-03-20 do dziś
418 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-03-20 do dziś
526 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2012-03-20 do dziś
627 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2012-03-20 do dziś
728 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-03-20 do dziś
831 PRODUKCJA MEBLI2012-03-20 do dziś
932 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2012-03-20 do dziś
1049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-07 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-30 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów