BP 23 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000414975
Numer REGON: 341259389
Numer NIP: 8792667527
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2019-11-14
Sygnatura akt[RDF/181688/19/503]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 341259389 NIP 87926675272015-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP 23 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-04-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 106 nr lokalu 3B kod pocztowy 50-348 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2015-04-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ESPEROTIA.PL2015-04-23 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ESPEROTIA.PL2015-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.01.2012 R.; NOTARIUSZ MIROSŁAWA SZYCZEWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. RYNEK STAROMIEJSKI 9; REP. A NR 175/20122012-03-21 do dziś
218.04.2014 R. REP. A NR 3126/2014 NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU ZMIENIONO § 12, SKREŚLONO § 8, ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW, DOTYCHCZASOWY § 9 OTRZYMAŁ NUMER § 8, § 10 OTRZYMAŁ NUMER § 9, § 11 OTRZYMAŁ NUMER § 10, § 12 OTRZYMAŁ NUMER § 11, § 13 OTRZYMAŁ NUMER § 12, § 14 OTRZYMAŁ NUMER § 13, § 15 OTRZYMAŁ NUMER § 14, § 16 OTRZYMAL NUMER § 15, § 17 OTRZYMAŁ NUMER § 16, § 18 OTRZYMAŁ NUMER § 17.2014-05-27 do dziś
331.03.2015 R.; REP. A NR 2495/2015; NOTARIUSZ ŁUKASZ SZCZĘSNY; KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. CYPRIANA KAMILA NORWIDA 26/1; ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI.2015-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA2015-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0210833502015-04-23 do dziś
4. Numer KRS0000401580 2015-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2015-04-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-04-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2014-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIAK2015-04-23 do dziś
2. ImionaCHRISTOPHER SCOTT2015-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2012-03-21 do dziś
235 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2012-03-21 do dziś
337 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2012-03-21 do dziś
438 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2012-03-21 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-03-21 do dziś
601 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2012-03-21 do dziś
720 11 Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH2012-03-21 do dziś
820 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH2012-03-21 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-03-21 do dziś
1035 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2013 okres 21.03.2012-31.12.20122013-07-22 do dziś
2data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
3data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-28 do dziś
4data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-28 do dziś
5data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-28 do dziś
6data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-28 do dziś
7data złożenia 14.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.03.2012-31.12.20122013-07-22 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.03.2012-31.12.20122013-07-22 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów