7R OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000414922
Numer REGON: 122537180
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/339622/21/455]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa7R OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2012-03-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica LUDWINOWSKA nr domu 7 kod pocztowy 30-331 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2012-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.03.2012 R., NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA MAJERCZAK NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 31-542 KRAKÓW, UL. KORDYLEWSKIEGO 7, REP. A NR 2973/20122012-03-21 do dziś
211.05.2012 R., REPERTORIUM A NR 5870/2012, NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIENIONO: § 2 UST. 1; § 2 UST. 2 DODANO: W § 5 UST. 1 PKT 89-1192012-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma7R SPÓŁKA AKCYJNA2019-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1208129662012-05-25 do dziś
4. Numer KRS0000379632 2012-05-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ2012-05-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-05-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE2012-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBOWIECKI2012-05-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-05-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-03-21 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-03-21 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-03-21 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-03-21 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-03-21 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-03-21 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-03-21 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-03-21 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-03-21 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-09 do dziś
2data złożenia 04.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
3data złożenia 25.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-31 do dziś
4data złożenia 25.04.2017 okres OD 08.03.2012 DO 31.12.20122017-05-31 do dziś
5data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
6data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
7data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
8data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
9data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-09 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-31 do dziś
4OD 08.03.2012 DO 31.12.20122017-05-31 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-09 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-31 do dziś
4OD 08.03.2012 DO 31.12.20122017-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów