A-Z PAKIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000414878
Numer REGON: 146052328
Numer NIP: 1231268476
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-01-31
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/887/20/185]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z PAKIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2020-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122 LUTEGO 2012 R., KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATY PRZYBYSZ W PIASECZNIE, UL. PRZEMYCKIEGO 66 REPERTORIUM A NR 695/2012 28 LUTEGO 2012 R., KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATY PRZYBYSZ W PIASECZNIE, UL. PRZEMYCKIEGO 66 REPERTORIUM A NR 753/2012 -ZMIANA PAR. 10 PKT 132012-03-19 do dziś
202.01.2014 R. REPERTORIUM A NR 8/2014, NOTARIUSZ MAŁGORZATA PRZYBYSZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W PIASECZNIE, ZMIANA PAR. 2.2014-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRUŚCIELSKI2012-03-19 do dziś
2. ImionaDANIEL KRZYSZTOF2012-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2012-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRUŚCIELSKI2014-01-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAN2014-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 /PIĘĆDZIESIĄT/ UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 /DWA TYSIĄCE PIĘĆSET/ ZŁOTYCH2014-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRABA2014-01-28 do dziś
2. ImionaSYLWIA KRYSTYNA2014-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2012-03-19 do dziś
247 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-03-19 do dziś
347 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-03-19 do dziś
447 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-03-19 do dziś
547 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-03-19 do dziś
647 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-03-19 do dziś
749 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2012-03-19 do dziś
849 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2012-03-19 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-03-19 do dziś
1053 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2012-03-19 do dziś
1156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2012-03-19 do dziś
1218 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2012-03-19 do dziś
1366 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2012-03-19 do dziś
1468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-03-19 do dziś
1568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-03-19 do dziś
1677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-03-19 do dziś
1777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-03-19 do dziś
1882 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2012-03-19 do dziś
1982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-03-19 do dziś
2082 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2012-03-19 do dziś
2164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2012-03-19 do dziś
2264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-03-19 do dziś
2333 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2012-03-19 do dziś
2482 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2012-03-19 do dziś
2585 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2012-03-19 do dziś
2681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2012-03-19 do dziś
2781 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2012-03-19 do dziś
2879 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2012-03-19 do dziś
2955 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2012-03-19 do dziś
3055 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2012-03-19 do dziś
3155 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2012-03-19 do dziś
3256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-03-19 do dziś
3356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2012-03-19 do dziś
3445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-03-19 do dziś
3556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2012-03-19 do dziś
3645 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-03-19 do dziś
3745 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-03-19 do dziś
3847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-03-19 do dziś
3947 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-03-19 do dziś
4047 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów