BUSINESS & YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000414731
Numer REGON: 101382070
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-05-07
Sygnatura akt[RDF/290543/21/960]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS & YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2016-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PABIANICKA nr domu 152/154 kod pocztowy 93-410 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2019-08-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejJOLANTA.SOKOLOWSKA@BUSINESSYOU.PL2019-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128 LUTEGO 2012 R., NOTARIUSZ KONRAD WIDZISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 900/2012.2012-03-20 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.01.2013 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ KONRAD WIDZISZEWSKI, REPERTORIUM A NR 141/2013, ZMIANA § 7 UST. 1, § 8, § 9 UST. 1, § 11, § 13 UST. 2, § 15 UST. 7, § 16, § 17, § 18.2013-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOŁOWSKA2012-03-20 do dziś
2. ImionaJOLANTA2012-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały188 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 94.000,00 ZŁOTYCH2018-11-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2013-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, ZAŚ W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOŁOWSKA2012-03-20 do dziś
2. ImionaJOLANTA2012-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-03-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-03-20 do dziś
266 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2012-03-20 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-03-20 do dziś
469 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2012-03-20 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-03-20 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-03-20 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-03-20 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-03-20 do dziś
964 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2012-03-20 do dziś
1064 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2013 okres 21.03.2012-31.12.20122013-09-17 do dziś
2data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 01.01.20132014-08-13 do dziś
3data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
4data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
5data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
6data złożenia 13.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-13 do dziś
7data złożenia 19.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-19 do dziś
8data złożenia 07.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.03.2012-31.12.20122013-09-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 01.01.20132014-08-13 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-13 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-19 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.03.2012-31.12.20122013-09-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 01.01.20132014-08-13 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów