LABORATORIUM CZYSTYCH TECHNOLOGII ACREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000414471
Numer REGON: 146039240
Numer NIP: 5222994914
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-15
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2019-10-15
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/56051/19/495]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM CZYSTYCH TECHNOLOGII ACREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-03-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŻWIRKI I WIGURY nr domu 2 kod pocztowy 02-143 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-09-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejACREN@ACREN.PL2012-03-15 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ACREN.PL2012-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.01.2012 R. NOTARIUSZ GRAŻYNA WÓJCIK, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 23/18 W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 450/20122012-03-15 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.06.2012 R., REP. A NR 2859/2012, NOTARIUSZ GRAŻYNA WÓJCIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZMIENIONY § 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2012-08-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGACKA2012-03-15 do dziś
2. ImionaIZABELLA MARIA2012-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁ2013-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2012-03-15 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW PIOTR2012-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁ2013-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2013-04-19 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANDRZEJ2013-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁ2013-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-19 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZYTOWSKA2019-10-15 do dziś
2. ImionaDOROTA MARIA2019-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁOTYCH2019-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-15 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIŚKIEWICZ2019-10-15 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2019-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 ZŁOTYCH2019-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-15 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRECHNY CZARTORYSKA2019-10-15 do dziś
2. ImionaLIDIA MARIA2019-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 ZŁOTYCH2019-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-15 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAMOYSKI2019-10-15 do dziś
2. ImionaMARCIN LESŁAW2019-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 ZŁOTYCH2019-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000, 00 ZŁ2013-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARTORYSKI2019-10-15 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ANDRZEJ2019-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLIŚKIEWICZ2019-10-15 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2019-10-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA - UDZIELONA ODDZIELNIE2019-10-15 do dziś
21. NazwiskoZAMOYSKI2019-10-15 do dziś
2. ImionaMARCIN LESŁAW2019-10-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA - UDZIELONA ODDZIELNIE2019-10-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-03-15 do dziś
235 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-03-15 do dziś
338 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2012-03-15 do dziś
438 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2012-03-15 do dziś
539 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2012-03-15 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-03-15 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-03-15 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-03-15 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-03-15 do dziś
1072 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów