CUMBERLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000414241
Numer REGON: 146059767
Numer NIP: 5252529412
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-14
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-04-21
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/19770/22/608]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUMBERLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-12-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 87 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.02.2012 R., NOTARIUSZ JOANNA ŻARSKA-NOWACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MARZENA DMOCHOWSKA JOANNA ŻARSKA-NOWACZYŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, UL. FILTROWA 73 LOK. 9, 02-055 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 578/2012.2012-03-14 do dziś
2DATA: 19.07.2012 REPERTORIUM A NR 11126/2012 NOTARIUSZ: ASESOR NOTARIALNY MARCIN MIERZWA-ZASTĘPCA PAWŁA BŁASZCZAKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK, ROBERT BŁASZCZAK, RAFAŁ GĄSIEWSKI UL. DŁUGA 31,00-238 WARSZAWA ZMIANA: § 3 UMOWY SPÓŁKI2012-08-22 do dziś
303.12.2021 R., REP. A NR 3560/2021, NOTARIUSZ RAFAŁ BĄBKA, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ BĄBKA EWA CZEKAŁA SPÓŁKA CYWILNA, UL. HOŻA 55 LOK. 11, 00-681 WARSZAWA, ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2021-12-21 do dziś
413.04.2022 R., REP. A NR 1118/2022, NOTARIUSZ RAFAŁ BĄBKA, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ BĄBKA, EWA CZEKAŁA, S.C., WARSZAWA, ZMIANA PAR. 1, PAR. 6 UST. 1 ORAZ PAR. 11 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2022-04-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKI2021-12-21 do dziś
2. ImionaMARCIN ZBIGNIEW2021-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2021-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKA2021-12-21 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KLAUDIA2021-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2021-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE2012-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKA2021-12-21 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KLAUDIA2021-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2022-04-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-04-21 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-04-21 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2022-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2013 okres 02.02.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
2data złożenia 28.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
3data złożenia 12.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
4data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
5data złożenia 23.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
6data złożenia 03.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-03 do dziś
7data złożenia 03.12.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.02.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-03 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.02.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów