BUSYFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000414056
Numer REGON: 146054793
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2016-11-30
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/74587/16/232]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSYFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SOLEC nr domu 81B nr lokalu 73A kod pocztowy 00-382 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.08.2011, ASESOR NOTARIALNY EWELINA GÓRSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA JACEWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 3877/20112012-03-13 do dziś
216.07.2012, REP. A NR 5991/2012, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, UL.ŚLISKA NR 3 LOK.1B, WARSZAWA, ZMIENIONO § 8, § 11.2, § 11.3, DODANO § 11.62012-11-15 do dziś
312.02.2016 R., REPERTORIUM A NR 702/2016 PRZED NOTARIUSZEM MICHAŁEM ŁUKASZEWICZEM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. WIEJSKIEJ 9 LOK. 1A ZMIENIONO: § 1 UST. 1, § 10 UST. 2, § 11, § 17 UST. 3, § 21 UST. 2, § 21 UST. 3, § 232016-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARDGAMMA VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1458630132012-11-15 do dziś
4. Numer KRS0000397493 2012-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3800,00 ZŁ2016-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARDGAMMA VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1429097892016-03-23 do dziś
4. Numer KRS0000384077 2016-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ2016-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5300,00 ZŁ2012-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJERUSALIMCEW2016-03-23 do dziś
2. ImionaADAM2016-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-03-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-03-13 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2012-03-13 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-03-13 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-03-13 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-03-13 do dziś
663 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2012-03-13 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-03-13 do dziś
890 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2012-03-13 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.10.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-30 do dziś
2data złożenia 19.10.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-30 do dziś
3data złożenia 19.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów