ATERIS SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000413931
Numer REGON: 302064443
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-15
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-02-09
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/1032/22/844]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2012-03-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaATERIS SPÓŁKA AKCYJNA2013-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2022-02-09 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. WARMIŃSKA nr domu 1 kod pocztowy 60-622 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2022-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ, OBJĘCIE AKCJI ORAZ USTALENIE JEJ STATUTU AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 LUTEGO 2012 ROKU SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY ULICY PIEKARY 6/25 PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA SAJDĘ (REP. A. 1783/2012).2012-03-15 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 LISTOPADA 2012 ROKU SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA SAJDĘ, REP. A NR 13423/2012, ZMIENIONO § 1 STATUTU SPÓŁKI2013-02-07 do dziś
329.09.2020 R., REP. A NR 14324/2019, NOTARIUSZ WOJCIECH SAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH SAJDA I DOROTA MUSIAŁKIEWICZ W POZNANIU PRZY UL. PIEKARY 6/25, ZMIENIONO § 4 UST. 1 ORAZ § 5 STATUTU SPÓŁKI.2020-11-24 do dziś
416.07.2021 R., REP. A NR 11334/2021, NOTARIUSZ WOJCIECH SAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH SAJDA I DOROTA MUSIAŁKIEWICZ W POZNANIU PRZY UL. PIEKARY 6/25, W § 10 STATUTU DODAJE SIĘ UST. 42022-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-15 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2012-03-15 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2012-03-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2013-02-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2012-03-15 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego175000,00 ZŁ2012-03-15 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1000002012-03-15 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2012-03-15 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2012-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2012-03-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002012-03-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-03-15 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2012-03-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO PREZESOWI ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONECKI2013-02-07 do dziś
2. ImionaMACIEJ2013-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-02-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNITSCHKE2022-02-09 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA EWA2022-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-09 do dziś
21. NazwiskoPINDUR2017-11-02 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2017-11-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-02 do dziś
31. NazwiskoSZYMCZEWSKI2012-03-15 do dziś
2. ImionaKAMIL2012-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoORZAŁKIEWICZ2022-02-09 do dziś
2. ImionaDANIEL JANUSZ2022-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-02-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-03-15 do dziś
270 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-03-15 do dziś
377 4 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2012-03-15 do dziś
485 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2012-03-15 do dziś
546 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2012-03-15 do dziś
647 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-03-15 do dziś
758 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2012-03-15 do dziś
863 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-03-15 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2013 okres 21.02.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-19 do dziś
2data złożenia 29.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
3data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
4data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
5data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
6data złożenia 31.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-01 do dziś
7data złożenia 02.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-02 do dziś
8data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
9data złożenia 31.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-31 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta121.02.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-01 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-02 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.02.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-01 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-02 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.02.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów