GSS-FORMAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000413829
Numer REGON: 021838416
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-08
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-05-27
Sygnatura akt[RDF/383885/22/477]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSS-FORMAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA2012-03-08 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIDNICA ulica UL. WAŁBRZYSKA nr domu 25 nr lokalu 201 kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA 2016-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.02.2012 R., NOTARIUSZ JACEK KRZYSZTOF DALESZYŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ ZOFII DALESZYŃSKIEJ I JACKA KRZYSZTOFA DALESZYŃSKIEGO W SZCZECINIE AL. JANA PAWŁA II 17, REPERTORIUM A NR 997/2012 UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘBA2013-11-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2013-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH).2018-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘBA2021-09-27 do dziś
2. ImionaROKSANA JANINA2021-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2021-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.2012-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘBA2012-03-08 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2012-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-03-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2012-03-08 do dziś
243 99 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-03-08 do dziś
346 13 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2012-03-08 do dziś
446 76 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2012-03-08 do dziś
577 32 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2012-03-08 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-12-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-12-04 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-12-04 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
2data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
3data złożenia 29.12.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-10 do dziś
4data złożenia 29.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-10 do dziś
5data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
6data złożenia 05.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
7data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
8data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
9data złożenia 27.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów