ASTRADES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000413802
Numer REGON: 221626381
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-14
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-06-18
Sygnatura akt[RDF/208528/20/390]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRADES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2015-05-11 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. ANTONIEGO ABRAHAMA nr domu 20 nr lokalu 2 kod pocztowy 81-352 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2015-05-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ASTRADES.PL2014-01-24 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ASTRADES.PL2014-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.02.2012 R., NOTARIUSZ DOROTA KOCON Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RUMI, REPERTORIUM A NR 1147/20122014-01-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUTH2012-03-14 do dziś
2. ImionaANNA ZOFIA2012-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ2012-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHUMACHER2012-03-14 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW BERNARD2012-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ2019-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2012-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.2012-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROLONEK2018-11-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JÓZEF2018-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 83 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY2012-03-14 do dziś
233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2012-03-14 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-03-14 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-03-14 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-03-14 do dziś
663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2013 okres 20122013-10-16 do dziś
2data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
3data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
4data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
5data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
6data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
7data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
8data złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120122013-10-16 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120122013-10-16 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów