EWKAKUSTIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000413798
Numer REGON: 146039374
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-07-27
Sygnatura akt[RDF/228832/20/314]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWKAKUSTIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ANNY JAGIELLONKI nr domu 4 kod pocztowy 01-989 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.10.2011 R., NOTARIUSZ CZESŁAWA KOŁCUN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 12537/20112012-03-09 do dziś
214.01.2014 R., NOTARIUSZ CZESŁAWA KOŁCUN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 614/2014, ZMIANA: § 3 UST. 1, § 4 UST. 2, 4 I 5 § 5, TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2014-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWKAKUSTIKA-PRACOWNIA AKTUSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1425987702012-03-09 do dziś
4. Numer KRS0000365495 2012-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-03-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2012-03-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2012-03-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2012-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2012-03-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-03-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘCKOWSKA KOSMALA2012-03-09 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2012-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-03-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-03-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-03-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-03-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.000,00 ZŁOTYCH2014-11-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁOTYCH2014-11-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2012-03-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-03-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZECHOWSKA2012-03-09 do dziś
2. ImionaMAGDALENA URSZULA2012-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-03-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-03-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-03-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-03-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.000,00 ZŁOTYCH2014-11-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁOTYCH2014-11-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2012-03-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-03-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - EWKAKUSTIKA-PRACOWNIA AKUSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZARZĄD SPÓŁKI W OSOBACH: EWA MARIA WIĘCKOWSKA-KOSMALA, MAGDALENA URSZULA CZECHOWSKA; KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWKAKUSTIKA-PRACOWNIA AKUSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1425987702012-03-09 do dziś
4. Numer KRS0000365495 2012-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2018-08-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-08-29 do dziś
271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2018-08-29 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-08-29 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2013 okres 09.03.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
2data złożenia 19.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-08 do dziś
3data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
4data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
5data złożenia 04.05.2016 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
6data złożenia 26.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
7data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
8data złożenia 27.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.03.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-08 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów