BONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000413765
Numer REGON: 321196405
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-08
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-07-04
Sygnatura akt[RDF/400499/22/291]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2019-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica AL. BOHATERÓW WARSZAWY nr domu 34/35 kod pocztowy 70-340 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2019-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 MARCA 2012 R., NOTARIUSZ BEATA BAŁABAN, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 996/2012.2012-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALASIK2012-03-08 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MAREK2012-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 540.000,00 ZŁ.2020-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego600000,00 ZŁ2012-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1600000,00 ZŁ2012-03-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2012-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALASIK2019-06-06 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MAREK2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSOSNOWSKA WASIAK2018-03-16 do dziś
2. ImionaMARZENA2018-03-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-16 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2018-03-16 do dziś
21. NazwiskoBINKOWSKA2019-06-06 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA SABINA2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-06 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2019-06-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-03-08 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-03-08 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-03-08 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-03-08 do dziś
564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2012-03-08 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-03-08 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-03-08 do dziś
864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-03-08 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-08-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.05.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-08-23 do dziś
2data złożenia 10.05.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-08-23 do dziś
3data złożenia 10.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-23 do dziś
4data złożenia 10.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
5data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-16 do dziś
6data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
10data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
11data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
12data złożenia 05.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-05 do dziś
13data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-08-23 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-08-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-16 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-05 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-08-23 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-08-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów