DNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000413733
Numer REGON: 341254883
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-08
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-08-27
Sygnatura akt[RDF/235205/20/597]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. GRUDZIĄDZ gmina M. GRUDZIĄDZ miejscowość GRUDZIĄDZ2012-03-08 do dziś
2. Adresmiejscowość GRUDZIĄDZ ulica AL. 23 STYCZNIA nr domu 18 kod pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ kraj POLSKA 2012-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11. 10.01.2012 R. REP. A NR 81/2012; KN NOTARIUSZ ANNY WOJCIECHOWSKIEJ W GRUDZIĄDZU, AL. 23 STYCZNIA 26; 2. 26.01.2012 REP. A NR 240/2012, KN NOTARIUSZ ANNY WOJCIECHOWSKIEJ W GRUDZIĄDZU, AL. 23 STYCZNIA 26/33-34; W § 6 UMOWY SPÓŁKI W PUNKCIE 2 WYKREŚLONO PODWÓJNE -POWTARZAJĄCE SIĘ PODPUNKTY2012-03-08 do dziś
203.06.2019 R., REPERTORIUM A NR 4603/2019, NOTARIUSZ DARIUSZ J. RUSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMNIE PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 18, ZMIENIONO §6 UMOWY SPÓŁKI.2019-07-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIKEL2012-03-08 do dziś
2. ImionaWIESŁAW KAZIMIERZ2012-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 ZŁ2014-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego12000,00 ZŁ2012-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI MOŻE JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2012-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKREJA2015-02-24 do dziś
2. ImionaADAM2015-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2015-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIKEL SZYGENDOWSKA2014-11-14 do dziś
2. ImionaKAMILA2014-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-02-24 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-02-24 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-02-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-07-05 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-07-05 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-07-05 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-07-05 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-07-05 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-07-05 do dziś
777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2013 okres 08.03.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-30 do dziś
2data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
3data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
4data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
5data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
6data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
7data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
8data złożenia 27.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego108.03.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu108.03.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów