GRUPA POS - BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000413685
Numer REGON: 021838920
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-02-02
Sygnatura akt[RDF/367901/22/745]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA POS - BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-04-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ONUFREGO ZAGŁOBY nr domu 50N kod pocztowy 54-514 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2015-04-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@POSADZKIBETONOWE.EU2015-04-22 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.POSADZKIBETONOWE.EU2015-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.09.2011 R., NOTARIUSZ ILONA ROCZNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA LENART, ILONA ROCZNIAK SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA NR 8-11, REPERTORIUM A NR 7487/20112012-03-07 do dziś
2DNIA 21.01.2014 R. PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ LENART; KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA LENART, ILONA ROCZNIAK SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA NR 8 -11, NR REP. A 458/2013 ZMIENIONO § 2 UST., 1; § 4 UST. 3; § 9 UMOWY SPÓŁKI.2014-02-11 do dziś
3DNIA 20.02.2015 R. PRZED NOTARIUSZEM ANNA JULIĄ WELCER, KANCELARIA NOTARIALNA W TRZEBNICY PRZY UL. ŚW. JADWIGI NR 11A, NR REP. A NR 386/2015, ZMIENIONO: §4, §8 UST.1 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2015-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOPALSKA2015-08-27 do dziś
2. ImionaDOMINIKA LAURA2015-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.099 (DWA TYSIĄCE DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 104.950 (STO CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2015-08-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego105000,00 ZŁ2015-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTASIK2014-02-11 do dziś
2. ImionaROBERT MARIAN2014-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSŁOBODZIAN2014-02-11 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2014-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-02-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-03-07 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-03-07 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-03-07 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-03-07 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-03-07 do dziś
671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-03-07 do dziś
749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-03-07 do dziś
852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-03-07 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-03-07 do dziś
1043 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2015-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.02.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-04 do dziś
2data złożenia 27.02.2014 okres OD 07.03.2012 DO 31.12.20122014-03-04 do dziś
3data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
4data złożenia 23.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-06 do dziś
5data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
6data złożenia 17.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-17 do dziś
7data złożenia 03.02.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-02-03 do dziś
8data złożenia 12.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-12 do dziś
9data złożenia 02.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-04 do dziś
2OD 07.03.2012 DO 31.12.20122014-03-04 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-06 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-17 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-02-03 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-12 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-04 do dziś
2OD 07.03.2012 DO 31.12.20122014-03-04 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-06 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-17 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-02-03 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-12 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów