INTEGRATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000413650
Numer REGON: 122527052
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-10-17
Sygnatura akt[RDF/451222/22/958]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina OLKUSZ miejscowość OLKUSZ2012-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość OLKUSZ ulica CHOPINA nr domu 3 kod pocztowy 32-300 poczta OLKUSZ kraj POLSKA 2012-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuINTEGRATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OLKUSZU ODDZIAŁ W LEGNICY2018-07-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LEGNICA gmina LEGNICA miejscowość LEGNICA2018-07-03 do dziś
3. Adresmiejscowość LEGNICA ulica UL. JAWORZYŃSKA nr domu 261 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2018-07-03 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.09.2011 R. REP. A NR 6146/2011, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU, NOTARIUSZ BOŻENA CHMIELEWSKA, REP. A 6146/2011. 30.01.2012 R., KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU, NOTARIUSZ BOŻENA CHMIELEWSKA, REP. A NR 607/2012, ZMIENIONO § 1, § 2.2012-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIUBA2012-03-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10 000 ZŁ2012-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIUBA2012-03-09 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2012-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ2012-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2012-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU -SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU -ŁĄCZNIE2012-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIUBA2012-03-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-03-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIUBA2012-03-09 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2012-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-03-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2012-03-09 do dziś
261 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2012-03-09 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-03-09 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2012-03-09 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-03-09 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-03-09 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-03-09 do dziś
895 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2012-03-09 do dziś
945 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-03-09 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.07.2013 okres 09.03.2012-31.12.20122013-08-26 do dziś
2data złożenia 15.05.2015 okres OD 31.01.2013 DO 31.12.20132015-07-02 do dziś
3data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
4data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
5data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
6data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
7data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
8data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9data złożenia 19.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
10data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.03.2012-31.12.20122013-08-26 do dziś
2OD 31.01.2013 DO 31.12.20132015-07-02 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu109.03.2012-31.12.20122013-08-26 do dziś
2OD 31.01.2013 DO 31.12.20132015-07-02 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów